= ID : bafyreihz6pgl67evlgzhxtvtotdskfbwlpnse5kpcuebysdqvglhh5t7yq
= IPLD : bafyreihz6pgl67evlgzhxtvtotdskfbwlpnse5kpcuebysdqvglhh5t7yq
Character :
Name :
←above : ⿱一見 ⿱一怨 ⿱一昕 ⿱一正 ⿳一口⿵冂⿱㐅丅 ⿱一CDP-88CD ⿱一丿 ⿱一J97-4662 ⿱一去 ⿱一⿰⿵冂丶⿵冂丶 ⿱一丁 ⿱一丂 ⿱一𠀁 ⿱一彑 ⿱一丌 ⿱一u4e14 ⿱一A-IWDSU+4e37 ⿱一CDP-8C62 ⿱一冉 ⿱一GT-K00027 ⿳一巛土 ...
←below : ⿱卝一 ⿱宀一 u5c6e ⿱厶一 MJ024197 u4e37 ⿱刃一 ⿱不一 A-IWDSU+4ece ⿱⿰CDP-895CCDP-895C ⿱氶一 ⿱北一 <⿱・⿵>人一 CDP-8AFC𭕄一 CDP-8A60 ⿱𭕄一 ⿱弓一 ⿱日一 ⿳聿田一 CDP-8D5ECDP-8D5E ⿱艹一 ...
←filling : ⿹弓一 CDP-8BBF CDP-89DE ⿹弋一 ⿴戊一 ⿺辶一 ⿵門一 ⿵门一 ⿸𠂆一 A-IWDSU+5166 ⿴典一 ⿴冂一 CNS2-212E ⿶凵一 CDP-8BC0 ⿵大一 CDP-8958 ⿵宀一 GT-K00233 ⿵戊一 ⿵𠆢一 ...
←left : ⿰一丿 ⿰一一 ⿰一田 ⿰一丶 ⿰一⿰MJ007273 <⿰・⿺>一丿 <⿰・⿺>一一 <⿰・⿺>一A-IWDSU+6bcc <⿰・⿺>一丶 <⿰・⿺>一<⿰・⿺>A-IWDSU+4e38
←middle : ⿳𠔿一八 ⿳竹一韭 ⿳夂一生 ⿳王一八 ⿳火一火 ⿳山一糸 ⿳冖一豕 ⿳⿺口CDP-89F5GT-K00059 ⿳大一丂 ⿳屮一女 ⿳⿰巳巳一GT-K00059 ⿳𠂉一乁 ⿳爫一友 ⿳⿱𭕄田一口 ⿳艹一CDP-85A1 ⿳𠆢一CDP-89F4 ⿳雨一亚 ⿳山一魚 ⿳山一黑 ⿳一一一 ⿳彐一火 ...
←overlaying : ⿻⿹GT-K00233GT-K00083 ⿻匸一 ⿻巛一 CDP-8BC0 ⿻丯一 ⿻中一 ⿻八一 ⿻𰃦一 ⿻申一 ⿻厶一 ⿻了一 ⿻巾一 u513f ⿻𠔼一 ⿻爻一 ⿻四一 ⿻局一 CDP-88CD ⿻匕一 ⿻歳一 ⿻焏一 ...
←right : ⿰了一 ⿰丿一 ⿲⿱丨MJ031236丨一 ⿰一一 ⿰爿一 ⿰鼠一 ⿰亻一 ⿰木一 MJ007273 <⿰・⿺>丿一 <⿰・⿺>了一 <⿰・⿺>辶一 ⿲<⿱・⿸>丨MJ031236丨一 <⿰・⿺>一一 <⿰・⿺>A-IWDSU+723f <⿰・⿺><⿱・⿸>u81fcCDP-8D46 <⿰・⿺>亻一 <⿰・⿺>A-IWDSU+6728 <⿰・⿺>A-IWDSU+4e38
←underlying : ⿻一⺗ ⿻一CDP-88CD ⿻一亅 ⿻一𠃎 ⿻一CDP-87CC ⿻一曲 ⿻一隶 ⿻一乚 ⿻一夫 ⿻一止 ⿻一中 ⿻一申 ⿻一山 ⿻一𠀁 ⿻一肀 ⿻一力 ⿻一GT-20884 ⿻一CDP-88B8 ⿻一<⿰・⿺>忄丶 ⿻一u5c6e ⿻一<⿱・⿸>u5c6eCDP-89C7 ...
→ucs+cdp : [U+4E00]
→unified : [=daijiten:1(0x1)] [=gt-pj-1:12396(0x306C)] [=cns11643-1:17441(0x4421)] [=big5:42048(0xA440)] [=shinjigen:1(0x1)] [=gt-k:1(0x1)] [=daikanwa:1(0x1)] [=adobe-japan1-0:1200(0x4B0)] [U+4E00] [=gb2312:21051(0x523B)] [=jis-x0213-1:12396(0x306C)] [=gt:1(0x1)] [=jis-x0208:12396(0x306C)] [=ks-x1001:27753(0x6C69)]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend