= ID : bafyreihqovurz2l7352lc3y2wevfdk6lxpblv7tjzugjnjlbr7lfz3titm
= IPLD : bafyreihqovurz2l7352lc3y2wevfdk6lxpblv7tjzugjnjlbr7lfz3titm
Character :
Name :
←above : ⿱言心 ⿱言⿰言言 ⿱言CDP-8CD5 ⿱言言 ⿱言儿 ⿱言廾 <⿱・⿸>言心 <⿱・⿸>言<⿰・⿺>言言 <⿱・⿸>言CDP-8CD5 <⿱・⿸>言言 <⿱・⿸>言A-IWDSU+4e38 <⿱・⿸>言廾
←below : ⿱宀言 ⿱竹言 ⿱艹言 ⿱𱼀言 ⿱司言 ⿱巧言 u76d1-itaiji-003 ⿱㓞言 ⿱隋言 ⿱夕言 ⿱山言 ⿱此言 ⿱⺲言 ⿱龙言 CDP-8C4F GT-K02290 ⿱龹言 ⿱折言 ⿱其言 ⿱侃言 ⿱𮂱言 ...
←filling : ⿸广言 ⿸麻言 ⿸鹿言 ⿴囗言 ⿸𪧇言 ⿺九言 ⿹勹言 ⿵门言 ⿵門言 ⿸⿰月龹言 ⿸䧹言 ⿴辡言 ⿺辶言 ⿷匚言 ⿷匸言 ⿸屵言 ⿵冂言 ⿹⿰臼殳言 ⿸虍言 ⿵𦝠言 ⿸疒言 ...
←left : ⿰言乃 ⿰言刂 ⿰言J97-5238 ⿰言小 ⿰言彡 ⿰言支 ⿰言月 ⿰言斗 ⿰言天 ⿰言A-IWDSU+516e ⿰言介 ⿰言比 ⿰言攵 ⿰言丑 ⿰言毛 ⿰言壬 ⿰言欠 ⿰言反 ⿰言冄 ⿰言升 ⿰言元 ...
←middle : ⿲木言木 ⿲糸言糸 ⿲火言火 ⿲犭言犬 ⿲隹言隹 ⿲⺯言⺯ ⿲口言召 ⿲幺言幺 ⿲弓言⿱厶虫 ⿲彳言甹 ⿲犭言男 ⿲水言水 ⿲言言言 ⿲彳言DJT-07486 A-IWDSU+7cf8A-IWDSU+7cf8 A-IWDSU+6728A-IWDSU+6728 ⿲犭言u72ac A-IWDSU+53e3言<⿱・⿸>u5200A-IWDSU+53e3 A-IWDSU+5e7aA-IWDSU+5e7a ⿲弓言A-IWDSU+867d ⿲彳言<⿱・⿸>A-IWDSU+20679<⿱・⿸>一CDP-88CD ...
←right : ⿰石言 ⿰臣言 ⿰革言 ⿰亻言 ⿰口言 ⿰女言 ⿰犭言 ⿰𤣩言 ⿰言言 ⿰讀言 ⿰子言 ⿰忄言 ⿰𦍌言 ⿲言木言 ⿰歹言 ⿰氵言 ⿰火言 ⿲牜哥言 ⿰甘言 ⿰爿言 ⿰九言 ...
←underlying : ⿻言𢆶 ⿻言<⿰・⿺>A-IWDSU+5e7aA-IWDSU+5e7a
←unifiable-component@iwds-1 : <言>
→ucs+cdp : [U+8A00]
→unified : [=daijiten:10890(0x2A8A)] [=gt-pj-1:14400(0x3840)] [=cns11643-1:19270(0x4B46)] [=big5:43173(0xA8A5)] [=shinjigen:7534(0x1D6E)] [=gt-k:2538(0x9EA)] [=daikanwa:35205(0x8985)] [=adobe-japan1-0:1908(0x774)] [U+8A00] [=gb2312:20820(0x5154)] [=jis-x0213-1:14400(0x3840)] [=gt:47348(0xB8F4)] [=jis-x0208:14400(0x3840)] [=ks-x1001:25963(0x656B)]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend