= ID : bafyreienwe5c4t4dg3ux7avxm3be6axclf7clnjjrpvw7arfajekg72rri
= IPLD : bafyreienwe5c4t4dg3ux7avxm3be6axclf7clnjjrpvw7arfajekg72rri
Character :
Name :
←above : ⿱弗贝 ⿱弗公 ⿱弗力 ⿱弗u72ac ⿱弗弓 ⿱弗心 ⿳弗CDP-88AD ⿱弗水 ⿱弗火 ⿱弗⿺⿱丙攴生 ⿱弗目 ⿱弗禺 ⿱弗秝 ⿱弗糸 ⿱弗羽 ⿱弗蟲 ⿱弗GB0-394F ⿱弗大 <⿱・⿸>弗贝 <⿱・⿸>弗<⿱・⿸>A-IWDSU+4e38 <⿱・⿸>弗力 ...
←below : u72ac ⿱山弗 ⿱竹弗 ⿱𦍌弗 ⿱艹弗 ⿱雨弗 ⿱髟弗 ⿱日弗 ⿱大弗 <⿱・⿸>u72ac <⿱・⿸>u5c6e <⿱・⿸>疒弗 <⿱・⿸>竹弗 <⿱・⿸>A-IWDSU+7f8a <⿱・⿸>艹弗 <⿱・⿸>雨弗 <⿱・⿸><⿰・⿺>镸彡弗 <⿱・⿸>u65e5
←filling : ⿺走弗 ⿹气弗 ⿸疒弗 ⿺瓜弗 ⿺風弗 ⿹⿳<⿰・⿺>丿一一乁弗
←left : ⿰弗力 ⿰弗攵 ⿰弗刂 ⿰弗色 ⿰弗大 ⿰弗彡 ⿰弗毛 ⿰弗犬 ⿰弗見 ⿰弗⻏ ⿰弗邑 ⿰弗韋 ⿰弗且 ⿰弗要 ⿰弗英 ⿰弗衣 ⿰弗u72ac <⿰・⿺>弗力 <⿰・⿺>弗u5902 <⿰・⿺>弗刂 <⿰・⿺>弗<⿱・⿸>u5200⿴<<己/㔾>/<己/巳>/<己/已>/<巳/㔾>>丨 ...
←middle : ⿲弓弗弓
←right : ⿰目弗 ⿰禾弗 ⿰言弗 ⿰亻弗 ⿰口弗 ⿰土弗 ⿰忄弗 ⿰日弗 ⿰木弗 ⿰火弗 ⿰石弗 ⿰糸弗 ⿰纟弗 ⿰⺼弗 ⿰金弗 ⿰魚弗 ⿰云弗 ⿰侗弗 ⿰女弗 ⿰山弗 ⿰巾弗 ...
←underlying : ⿻弗丨
→ucs+cdp : [U+5F17]
→unified : [U+5F17]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend