= ID : bafyreie3scdoi4f72gustlpekswhvw5wgkmy67qplvqavucosuuv24eome
= IPLD : bafyreie3scdoi4f72gustlpekswhvw5wgkmy67qplvqavucosuuv24eome
Character :
Name :
←above : ⿱光⿰光光 ⿱光山 ⿱光日
←below : ⿱雨光 ⿱日光 ⿱艹光 ⿱𠆢光 ⿱𠂉光 ⿱目光 ⿱⺲光 ⿱髟光 ⿱宀光 ⿱白光 ⿱口光 ⿱出光 ⿱⺾光 ⿱⺿光 ⿱⻗光
←filling : ⿴囗光 ⿷匸光 ⿸尸光 ⿸户光 ⿸疒光 ⿺⻌光 ⿺光光 ⿸广光 ⿵門光
←left : ⿰光華 ⿰光昆 ⿰光翟 ⿰光軍 ⿰光军 ⿰光申 ⿰光⿱𠆢斗 ⿰光床 ⿰光呂 ⿰光果 ⿰光明 ⿰光或 ⿰光柬 ⿰光晃 ⿰光⿱冖東 ⿰光啇 ⿰光⿱𦍌永 ⿰光CNS2-3841 ⿰光雀 ⿰光⿱⺾宋 ⿰光朗 ...
←middle : ⿲車光車
←overlaying : ⿻行光
←right : ⿰犭光 ⿰白光 ⿰骨光 ⿰口光 ⿰土光 ⿰女光 ⿰忄光 ⿰扌光 ⿰日光 ⿰木光 ⿰氵光 ⿰𤣩光 ⿰皇光 ⿰石光 ⿰糸光 ⿰⺼光 ⿰角光 ⿰車光 ⿰金光 ⿰青光 ⿰馬光 ...
←surround : ⿺光空 ⿺光廣 ⿺光韋 ⿺光黃 ⿺光丙 ⿺光單 ⿺光日 ⿺光⿱金明 ⿺光亇 ⿺光⿱日隹 ⿺光光 ⿺光弄 ⿺光MJ006328 ⿺光GT-00051 ⿺光GT-11938 ⿺光MJ011076 ⿺光MJ011076 ⿺光黄 ⿺光⻩ ⿺光GT-11938 ⿺光GT-65324 ...
→ideographic-structure : A-IWDSU+5c0fA-IWDSU+4e38
→ideographic-structure@abstract/iwds-1 : <⿱・⿸>A-IWDSU+5c0fA-IWDSU+4e38
→ucs+cdp : [U+5149]
→unified : [U+5149]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on chise-backend