= ID : bafyreidxudstpbl6bs5pliai2ega35mn6hsurzbuxfv6da6zc2ijjfs474
= IPLD : bafyreidxudstpbl6bs5pliai2ega35mn6hsurzbuxfv6da6zc2ijjfs474
Character :
Name :
←above : ⿱方⿰方方 ⿱方文 ⿱方衣 ⿱方土 ⿱方皿 ⿱方止 <⿱・⿸>方<⿰・⿺>方方 <⿱・⿸>方<⿱・⿸>亠乂 <⿱・⿸>方<⿱・⿸>亠𧘇 <⿱・⿸>方<<士/𠀆>/<土/士>> <⿱・⿸>方皿 <⿱・⿸>方止
←below : ⿱⺫方 ⿱宀方 ⿱⿱日⺫方 ⿱儿方 ⿱罒方 CDP-8BEC A-IWDSU+752b ⿱日方 ⿳白穴方 ⿳自穴方 ⿱艹方 ⿱雨方 ⿱髟方 ⿱口方 CDP-8CBF ⿱穴方 ⿱山方 ⿳白冖方 ⿱白方 ⿱𤰔方 GT-K00264 ...
←filling : ⿺辶方 ⿸户方 ⿵門方 ⿸戶方 ⿴囗方 ⿹𢦏方 CDP-86FC ⿹勹方 ⿵冂方 CDP-86C6 ⿹𠃌方 ⿵门方 ⿺鬼方 ⿸𠂆方 ⿹⑦方 ⿸𢈎方 ⿴⿴囗儿方 ⿺⻌方 CDP-8A5D CDP-89A2 ⿹戈方 ...
←left : ⿰方人 ⿰方危 ⿲方奇頁 ⿰方方 ⿰方攵 ⿰方介 ⿰方仒 ⿰方厼 ⿰方㐬 ⿰方奇 ⿰方建 ⿰方戠 ⿰方番 ⿰方瓦 ⿰方⻏ ⿰方鳥 ⿰方氏 ⿰方刂 ⿰方刀 ⿰方亢 ⿰方火 ...
←middle : ⿲王方色 ⿲金方彡 ⿲𬴘方⿱𠂉呈 ⿲木方⿱𠂉GT-01981 A-IWDSU+7389方<⿱・⿸>u5200⿴<<己/㔾>/<己/巳>/<己/已>/<巳/㔾>>丨 ⿲⿳<⿱・⿸>亠A-IWDSU+53e3A-IWDSU+53e3<⿱・⿸>A-IWDSU+53e3丅方<⿱・⿸><⿰・⿺>丿一<⿱・⿸>A-IWDSU+53e3A-IWDSU+7389 A-IWDSU+6728方<⿱・⿸><⿰・⿺>丿一冄
←right : ⿰口方 ⿰忄方 ⿰扌方 ⿰禾方 ⿰鳥方 ⿰亻方 ⿰土方 ⿰方方 ⿰女方 ⿰彳方 ⿰日方 ⿰木方 ⿰氵方 ⿰牜方 ⿰目方 ⿰示方 ⿰糸方 ⿰纟方 ⿰⺼方 ⿰舟方 ⿰虫方 ...
→ucs+cdp : [U+65B9]
→unified : [=daijiten:4386(0x1122)] [=gt-pj-1:19069(0x4A7D)] [=cns11643-1:17737(0x4549)] [=big5:42216(0xA4E8)] [=shinjigen:3236(0xCA4)] [=gt-k:490(0x1EA)] [=daikanwa:13620(0x3534)] [=adobe-japan1-0:3661(0xE4D)] [U+65B9] [=gb2312:14141(0x373D)] [=jis-x0213-1:19069(0x4A7D)] [=gt:17214(0x433E)] [=jis-x0208:19069(0x4A7D)] [=ks-x1001:23344(0x5B30)]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend