= ID : bafyreiczwt5gpisytwaune7r7roslofik3roxlwlc6kmbnzxf6bfxbmljm
= IPLD : bafyreiczwt5gpisytwaune7r7roslofik3roxlwlc6kmbnzxf6bfxbmljm
Character :
Name :
←above : ⿱身口 ⿱身乚 ⿱身心 <⿱・⿸>身A-IWDSU+53e3 <⿱・⿸>身乚 <⿱・⿸>身心
←below : ⿱穴身 ⿱大身 ⿱口身 ⿱合身 ⿱任身 ⿱䜌身 GT-00582 <⿱・⿸>穴身 <⿱・⿸>u72ac <⿱・⿸>广身 <⿱・⿸>疒身 <⿱・⿸>A-IWDSU+53e3 <⿱・⿸><⿱・⿸><⿱・⿸>A-IWDSU+4ebaA-IWDSU+53e3 <⿱・⿸><⿰・⿺>亻A-IWDSU+7389 <⿱・⿸>⿲A-IWDSU+7cf8A-IWDSU+7cf8
←filling : ⿸广身 ⿸疒身 ⿺走身 ⿵門身 ⿺⻌身
←left : ⿰身令 ⿰身出 ⿰身立 ⿰身付 ⿰身矢 ⿰身兆 ⿰身夸 ⿰身亥 ⿰身问 ⿰身穹 ⿰身俞 ⿰身豈 ⿰身閃 ⿰身貴 ⿰身亶 ⿰身龍 ⿰身寸 ⿰身弓 ⿰身冘 ⿰身分 ⿰身区 ...
←middle : ⿲木身矢 ⿲氵身冉 ⿲言身矢 A-IWDSU+6728身矢
←right : ⿰亻身 ⿰女身 ⿰扌身 ⿰立身 ⿰衤身 ⿰金身 ⿰魚身 ⿰冫身 ⿰口身 ⿰土身 ⿰番身 ⿰車身 ⿰高身 ⿰身身 ⿰虫身 ⿰车身 ⿰言身 ⿰石身 ⿰爿身 ⿰木身 ⿰⺘身 ...
→ucs+cdp : [U+8EAB]
→unified : [=daijiten:11715(0x2DC3)] [=gt-pj-1:16200(0x3F48)] [=cns11643-1:19278(0x4B4E)] [=big5:43181(0xA8AD)] [=shinjigen:8101(0x1FA5)] [=gt-k:2583(0xA17)] [=daikanwa:38034(0x9492)] [=adobe-japan1-0:2574(0xA0E)] [U+8EAB] [=gb2312:18797(0x496D)] [=jis-x0213-1:16200(0x3F48)] [=gt:50811(0xC67B)] [=jis-x0208:16200(0x3F48)] [=ks-x1001:25459(0x6373)]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat May 21 2022 on chise-backend