= ID : bafyreic2uzzkmtyg3fhvg3vc3tazfhl6ethvvr26w472atr4o337pcrniu
= IPLD : bafyreic2uzzkmtyg3fhvg3vc3tazfhl6ethvvr26w472atr4o337pcrniu
Character :
Name :
←above : ⿱生甡 ⿱生目 ⿱生女 ⿱生心 ⿱生⺣ ⿱生月 ⿱生丹 ⿱生母 ⿱生自 ⿱生囧 ⿱生石 ⿱生内 ⿱生⿰生生 ⿱生馬 ⿱生貝 ⿱生GT-00136 ⿱生DJT-01616 <⿱・⿸>生<⿰・⿺>生生 <⿱・⿸>生目 <⿱・⿸>生女 <⿱・⿸>生心 ...
←below : ⿳夂一生 ⿱畾生 ⿱日生 ⿱晶生 GT-K02299 GB0-327A ⿱竹生 ⿱艹生 ⿱品生 ⿱小生 ⿱一生 ⿱大生 ⿱不生 ⿱厽生 ⿱如生 ⿱初生 ⿱始生 ⿱降生 ⿳炏冖生 ⿱夊生 ⿱夂生 ...
←filling : ⿺⿱CDP-85F0豕生 ⿸鹿生 ⿺娩生 ⿺婏生 ⿸𭤨生 ⿺豕生 ⿺更生 ⿷匚生 ⿺尾生 ⿺⿱丙攴生 ⿺⿳CDP-85F0冖⿱一豕生 ⿸疒生 ⿺走生 ⿸降生 ⿺鬼生 ⿸厂生 ⿺兒生 ⿺廴生 ⿺兀生 ⿺⿱CDP-85F0GT-48747 ⿺⿱GT-00051攴生 ...
←left : ⿰生丸 ⿰生鳥 ⿰生生 ⿰生男 ⿰生力 ⿰生欠 ⿰生毛 ⿰生女 ⿰生斗 ⿰生支 ⿰生攵 ⿰生⿱力力 ⿰生朿 ⿰生弄 ⿰生秀 ⿰生我 ⿰生GT-44178 ⿰生GT-11685 ⿰生筋 ⿰生勤 ⿰生蒙 ...
←middle : ⿲扌生刀 ⿲扌生u5200
←right : ⿰男生 ⿰夕生 ⿰女生 ⿰彳生 ⿰忄生 ⿰木生 ⿰歹生 ⿰氵生 ⿰牛生 ⿰犭生 ⿰𤣩生 ⿰日生 ⿰生生 ⿰⺼生 ⿰貝生 ⿰金生 ⿰魚生 ⿰鼠生 ⿰虫生 ⿰亻生 ⿰口生 ...
→ucs+cdp : [U+751F]
→unified : [=daijiten:7461(0x1D25)] [=gt-pj-1:16440(0x4038)] [=cns11643-1:18029(0x466D)] [=big5:42445(0xA5CD)] [=shinjigen:5008(0x1390)] [=gt-k:964(0x3C4)] [=daikanwa:21670(0x54A6)] [=adobe-japan1-0:2652(0xA5C)] [U+751F] [=gb2312:18810(0x497A)] [=jis-x0213-1:16440(0x4038)] [=gt:27833(0x6CB9)] [=jis-x0208:16440(0x4038)] [=ks-x1001:24422(0x5F66)]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Sep 13 2021 on chise-backend