= ID : bafyreibpzaeoiumcjzkjllmv2osws4lezllqzqtcxierhqyhdoklvlg7xa
= IPLD : bafyreibpzaeoiumcjzkjllmv2osws4lezllqzqtcxierhqyhdoklvlg7xa
Character :
Name :
←below : CDP-8AFC <⿱・⿸><⿱・⿸>䒑CDP-8958 <⿱・⿸>CDP-8AFC <⿱・⿸><⿱・⿸><⿱・⿸>A-IWDSU+4e38CDP-8A73
←filling : ⿺是刂 ⿺克刂 ⿸⿱䒑CDP-8958 ⿺兀刂 ⿺⿱丿⿻尢丶刂 ⿺𠕻刂 ⿴㽬刂 ⿺尢刂 ⿺毛刂 ⿺永刂 ⿺走刂 ⿺叉刂 u5c22 u8fa1-itaiji-001 ⿸⿱AJ1-18467u6708 GT-01732 ⿴<⿰・⿺><⿱・⿸><⿱・⿸>一A-IWDSU+53e3A-IWDSU+6bcc<⿱・⿸><⿱・⿸>一A-IWDSU+53e3A-IWDSU+6bcc ⿴<⿰・⿺>u8f9b-itaiji-002u8f9b-itaiji-003
←left : ⿰刂又 ⿰刂𰀁 ⿰刂令 ⿲刂歹GT-12503 ⿰刂勿 <⿰・⿺>刂又 <⿰・⿺>刂<<士/𠀆>/<土/士>> <⿰・⿺>刂<⿱・⿸><⿱・⿸>A-IWDSU+4eba一𰆊 ⿲刂歹A-IWDSU+5f51 <⿰・⿺>刂⿹勹<⿰・⿺>丿丿
←right : ⿰工刂 ⿰井刂 ⿰皮刂 ⿰占刂 ⿰缶刂 ⿰各刂 ⿰合刂 ⿰吉刂 ⿰当刂 ⿰百刂 ⿰含刂 ⿰夾刂 ⿰角刂 ⿰⿱大开刂 ⿰券刂 ⿰曷刂 ⿰周刂 A-IWDSU+753e GT-27920 CNS1-4F7E ⿰扁刂 ...
→ucs+cdp : [U+5202]
→unified : [=daijiten:730(0x2DA)] [=cns11643-4:8490(0x212A)] [=adobe-japan1-4:14356(0x3814)] [=gt-k:110(0x6E)] [=jef-china3:17586(0x44B2)] [=jis-x0213-2:9013(0x2335)] [=daikanwa:1847(0x737)] [=jis-x0212:13105(0x3331)] [=big5-eten:51325(0xC87D)] [U+5202] [=gb2312:22614(0x5856)] [=gt-pj-2:16429(0x402D)] [=gt:2405(0x965)] [=big5-cdp:35661(0x8B4D)]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend