= ID : bafyreiafnwefrgtvdipzhhdgk4h4zope7tptltzdh6sc7szshunouxeiji
= IPLD : bafyreiafnwefrgtvdipzhhdgk4h4zope7tptltzdh6sc7szshunouxeiji
Character :
Name :
←above : ⿱米乙 ⿱米女 ⿱米GT-02421 ⿱米糸 ⿱米田 ⿱米大 ⿱米舛 ⿱米共 ⿱米異 ⿱米鹿 ⿱米⺣ ⿱米皿 ⿱米力 ⿱米弁 ⿳米去廾 ⿱米心 ⿱米⿱丗夫 ⿳米丗⿻大艹 ⿱米廾 ⿱米日 ⿳米𠀎大 ...
←below : ⿱文米 ⿱日米 ⿱北米 ⿱巩米 ⿱臼米 ⿱𥝢米 ⿱研米 ⿱既米 ⿱將米 ⿱稞米 ⿱⺲米 ⿱冖米 ⿱夂米 ⿱宀米 A-IWDSU+4eba ⿱久米 ⿱比米 ⿱出米 ⿱覀米 ⿱次米 CDP-8DBC ...
←filling : ⿸𪧇米 GT-K09590 u23386-itaiji-001 ⿺𠃊米 ⿹勹米 ⿸尸米 ⿶凵米 ⿺毛米 ⿹气米 ⿵𰃦米 ⿹𣪊米 ⿸麻米 ⿺辶米 ⿸鹿米 ⿷匚米 ⿶凵米 ⿴囗米 CDP-8CC8 u3771-itaiji-001 ⿺尾米 ⿸广米 ...
←left : ⿰米工 ⿰米氏 ⿰米斤 ⿰米半 ⿰米乎 ⿰米古 ⿰米先 ⿰米朿 ⿰米𫥞 ⿰米名 ⿰米甫 ⿰米每 ⿰米宋 ⿰米尾 ⿰米壯 ⿰米庇 ⿰米卷 ⿰米炎 ⿰米昆 ⿰米尚 ⿰米隹 ...
←middle : ⿳穴米女 ⿳竹米女 ⿲亻米⻏ ⿳八米田 ⿳匕米一 ⿳彐米人 ⿲氵米番 ⿳𠆢米田 ⿲石米石 ⿲弓米蔑 ⿲木米次 ⿳亠米𧘇 ⿳亼米口 ⿲弓米GT-42131 A-IWDSU+4e38A-IWDSU+6bcc A-IWDSU+4e03米一 A-IWDSU+5f51米人 ⿲氵米<⿱・⿸>[=>iwds-1:336(0x150)]A-IWDSU+6bcc A-IWDSU+4ebaA-IWDSU+6bcc A-IWDSU+6728米<⿰・⿺>A-IWDSU+51ab<⿱・⿸>u5200 CDP-8AFCA-IWDSU+53e3 ...
←overlaying : CDP-8B64 ⿻行米 ⿻└米 ⿻<⿱・⿸>u81fc冖米 ⿻<⿰・⿺>彳<⿱・⿸>一丁米
←right : ⿰糸米 ⿰魚米 ⿰亻米 ⿰口米 ⿰氵米 ⿰目米 ⿰⺼米 ⿰言米 ⿰金米 ⿰厂米 ⿰賁米 ⿰忄米 ⿰彳米 ⿰扌米 ⿰歹米 ⿰火米 ⿰犭米 ⿰𤣩米 ⿰石米 ⿰禾米 ⿰米米 ...
←surround : ⿺米CDP-8CD5 ⿺米日
←underlying : ⿻米参 ⿻米u53c1
→ucs+cdp : [U+7C73]
→unified : [=daijiten:8635(0x21BB)] [=gt-pj-1:19014(0x4A46)] [=cns11643-1:18509(0x484D)] [=big5:42700(0xA6CC)] [=shinjigen:5898(0x170A)] [=gt-k:1686(0x696)] [=daikanwa:26832(0x68D0)] [=adobe-japan1-0:3606(0xE16)] [U+7C73] [=gb2312:17239(0x4357)] [=jis-x0213-1:19014(0x4A46)] [=gt:34594(0x8722)] [=jis-x0208:19014(0x4A46)] [=ks-x1001:23095(0x5A37)]


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Sep 13 2021 on chise-backend