u9f3b

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>自A-IWDSU+7540
Ideographic Radical : 部 (R209)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)毗至
Web-Yunzi (Guangyun) : /鼻/
Total Strokes : 14
= UCS : U+9F3B (40763)
=> JIS X0208 : 0x4921 (18721) <41-01>
=> JIS X0213-1 : 0x4921 (18721) <41-01>
←denotational@usage : DJT-14809
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_090_B41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
毗至反。始也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a041a101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)毗至切。《說文》云:引气自畀也。《白虎通》曰:鼻者肺之使。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-127-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
毗四反。去:始也,從自從卑通作。 
HDIC-TSJ-127-0602HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正作,不從卑。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0900HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0207HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0597HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-1036HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0536HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0274HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG013-0261HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0853HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0956HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0098HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0218HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1579HNG:開成石經周易
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0526HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0266HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG056-0554HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0101HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG038-1059HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2192HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0447HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG041-1178HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1136HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1117aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1117bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG048-0555HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG073-0267HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0827HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1196
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-11401汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→denotational : GT-66224 鼻
*instance@morpheme-entry/zh-classical :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend