u9b3c

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>甶<⿰・⿺>A-IWDSU+4e38
Ideographic Radical : 部 (R194)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)居尾
Web-Yunzi (Guangyun) : /鬼/
= UCS : U+9B3C (39740)
=> IWDS-1 : 0x1BD (445)
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_118_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
倶尾反。天神人鬼地祇也,㱕。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b084a101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)居尾切。天曰神、地曰祇、人曰鬼、鬼之言歸也。又慧也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-547-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
九傅反。上:人神曰鬼,慧也,歸也,送身也,遠也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0891HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0596HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-1032HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0892HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0635HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0203HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0760HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1461HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0954HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1416HNG:開成石經論語
HNG019-1563HNG:開成石經周易
HNG017-0480HNG:開成石經孝經
HNG029-0687HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0393HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0927HNG:華嚴孔目(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0524HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0207HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0544HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG038-0358HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0987HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0841aHNG:守屋本藥師功徳經
HNG068-0841bHNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1165HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1123HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1105HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0132HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0615HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG009-0268HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG072-0244HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0809HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0823HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2555
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-31002汲古閣本説文解字
→ancient : 𩲡
→compat :
→formed@component : u24c32-itaiji-001
→radical :
→unknown : u9b3c-itaiji-007
→denotational : u9b3c-itaiji-001 MJ059079
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 鬼章 怪鬼 鬼色 厲鬼 人鬼 鬼神 鬼神
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on chise-backend