aj1-03333

Daijiten Pages : 2478 2479 2480 2481
Ideographic Radical : 部 (R187)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)莫把
Web-Yunzi (Guangyun) : /馬/
Total Strokes : 10
= UCS : U+99AC (39340)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3333
= JIS X0208 : 0x474F (18255) <39-47>
= KS X1001 : 0x5829 (22569) <56-09>
= CNS11643-1 : 0x586B (22635) <56-75>
= JIS X0213-1 : 0x474F (18255) <39-47>
= GB12345 : 0x426D (17005) <34-77>
= Big5 : 0xB0A8 (45224)
= GT : 60049
= GT K : 6525
= GT PJ-1 : 0x474F (18255) <39-47>
= DAIKANWA : 44572
= DAIJITEN : 13680
= SHINJIGEN : 9326
←denotational@usage : DJT-13680
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_026_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
莫雅反。武也,怒也。〔𢒗:古馬也。〕〔𢒠:馬字。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c022a101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)莫把切。黄帝臣相乘馬。馬武獸也、怒也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-264-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
莫下麻把二反。上:之言武也,怒也。從四點。 
HDIC-TSJ-778-0603HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(馬齒) 
HDIC-TSJ-782-0609HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(捉馬頭) 
HDIC-TSJ-782-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(馬駄) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0885HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0202HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-1025HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0524HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0265HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-1448HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG071-0210HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1411HNG:開成石經論語
HNG019-1559HNG:開成石經周易
HNG029-0222HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1109HNG:通典卷一
HNG026-0937HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG031-1172HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1340HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG033-1032HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1028HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1046HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0978HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1048HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0310HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1155HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1114HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1099HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-1007HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG072-0869HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG074-0268HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2639
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-33200汲古閣本説文解字
→Zhouwen : 𢒗
→compat :
→radical :
→simplified@CN :
→subsumptive : CNS1-586B
HNG003-0885HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0202HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-1025HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0524HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0265HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-1448HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG071-0210HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG072-0869HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-1559HNG:開成石經周易
HNG029-0222HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1109HNG:通典卷一
HNG026-0937HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG031-1172HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0268HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG056-1340HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG068-0310HNG:守屋本藥師功徳經
HNG033-1032HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1028HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1046HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0978HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 千里馬 乘馬 牛馬 別部司馬 馬韓 保馬 戶馬 戸馬法 保馬法 御馬直 甲馬營 從馬軍使 侍衞馬軍都指揮使 蕃漢馬步 蕃漢馬步總管 從馬直 下都知兵馬使 兵馬使 悍馬 道州司馬 天下兵馬元帥 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on chise-backend