DJT-13391 →denotational


aj1-01574

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺><⿱・⿸>u4e06<⿱・⿸>白A-IWDSU+5c0f<⿱・⿸>𦣻A-IWDSU+4e38
Daijiten Pages : 2445
Ideographic Radical : 部 (R181)
Ideographic Strokes : 10
Ideographic Structure :
Web-Yunzi (Guangyun) : /願/
Total Strokes : 19
= UCS : U+9858 (39000)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1574
= JIS X0208 : 0x346A (13418) <20-74>
= KS X1001 : 0x6A43 (27203) <74-35>
= CNS11643-1 : 0x794C (31052) <89-44>
= JIS X0213-1 : 0x346A (13418) <20-74>
= GB12345 : 0x5438 (21560) <52-24>
= Big5 : 0xC440 (50240)
= GT : 58534
= GT PJ-1 : 0x346A (13418) <20-74>
= DAIKANWA : 43623
= DAIJITEN : 13391
= SHINJIGEN : 9194
←denotational : DJT-13391
←denotational@usage : DJT-13391 DJT-13391
←same : 𩕾
←same$_1*sources : yupian@hdic-syp
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_082_A42HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
牛怨反。大頭也。
HDIC-KTB-1_083_A12HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
願欲也,思也,念也。毎也。同上。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a037b033HDIC-SYP (宋本玉篇)
同上《爾雅》云:思也。《廣雅》云:欲也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-96-0206HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
上字。欲也,毎也,思也。 
HDIC-TSJ-96-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
亦上字。牛怨反。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0878HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0670HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-1013HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0152HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0882HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0623HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0620HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0609HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0583HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0751HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0450HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0942HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0203HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0628HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1393HNG:開成石經論語
HNG019-1544HNG:開成石經周易
HNG025-0413HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0675HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0395HNG:通典卷一
HNG027-0136HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0909HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1555HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0515HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0263HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0567HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1327HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0541aHNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG057-0541bHNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0460HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0758HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0638HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0615HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-1026HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1083aHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG034-1083bHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1030HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0968HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1040HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0484HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0441HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0799HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1145HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1104HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1081HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-1002HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0505HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0510aHNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG046-0510bHNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0604HNG:初麗瑜5
HNG048-0546HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0750aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0750bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0592HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0920aHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG072-0920bHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0800HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0810HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-29903汲古閣本説文解字
→formed : u9858-itaiji-002
→simplified@CN : GT-13954
→subsumptive : CNS1-794C
HNG003-0878HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0670HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-1013HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0152HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0882HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0623HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0609HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0751HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0450HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0942HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0203HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0628HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0750aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0750bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0592HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0920aHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG072-0920bHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0800HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1544HNG:開成石經周易
HNG025-0413HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical :
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend