u983b

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺><⿱・⿸>止u23942<⿱・⿸>𦣻A-IWDSU+4e38
Ideographic Radical : 部 (R181)
Ideographic Structure : A-IWDSU+6b65A-IWDSU+9801
Sound@Fanqie : (反切)毗賔
Web-Yunzi (Guangyun) : /頻/
= UCS : U+983B (38971)
=> JIS X0208@1997 : 0x4951 (18769) <41-49>
←denotational@usage : DJT-13359
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_088_A11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
裨賓反。急也,比也,近也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a039b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)毗賔切。《詩》云:國步斯頻。頻急也。《説文》作𩔤水厓也。人所賔附𩔤蹙不前而止也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-98-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
裨賓反。急也,比也,近也,行也,復也,更重也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG005-1008HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0169HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0196HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0151HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0752HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG071-0627HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1539HNG:開成石經周易
HNG029-0215HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0398HNG:通典卷一
HNG030-0636HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0424HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG061-0144HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG033-1024HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1020aHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG034-1020bHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-1038HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG037-1000HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0179HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG072-0859HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0258HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0263HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→formed : 𩔤
→formed$_1*sources : yupian@hdic-syp
→same : 𩕘
→denotational : GT-58465
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 頻煩
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend