aj1-01339

Composition :
Daijiten Pages : 2430
Ideographic Radical : 部 (R180)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)於今
Total Strokes : 9
= UCS : U+97F3 (38899)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1339
= JIS X0208 : 0x323B (12859) <18-27>
= GB2312 : 0x5274 (21108) <50-84>
= KS X1001 : 0x6B65 (27493) <75-69>
= CNS11643-1 : 0x5376 (21366) <51-86>
= JIS X0213-1 : 0x323B (12859) <18-27>
= HANYO DENSHI/JA : 0x323B (12859) <18-27>
= GT : 58109
= GT K : 5029
= GT PJ-1 : 0x323B (12859) <18-27>
= DAIKANWA : 43265
= DAIJITEN : 13281
= SHINJIGEN : 9132
←denotational@usage : DJT-13281
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_025_A51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
猗金反。金石土革丝木匏竹八音。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a088a101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)於今切。《說文》曰:聲也、生於心、有節於外、謂之音、宮商角徴羽聲也、絲竹金石匏土革木音也。
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0873HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0668HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0585HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-1004HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0878HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0619HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0615HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0195HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0579HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0748HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0446HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0325HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1537HNG:開成石經周易
HNG025-0082HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0671HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG027-0135HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0906HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1544HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0563HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1323HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0521HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0754HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0633HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0178HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0340HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0270HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0100HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0797HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0347HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0350HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0345HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0504HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0508HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0542HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0685HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0589HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0854HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0794HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0806HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-07910汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→subsumptive : GT-58108 HD-JA-323B
HNG003-0873HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0668HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0585HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-1004HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0878HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0619HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0195HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0748HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0446HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0325HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG022-0685HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0589HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0854HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0794HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1537HNG:開成石經周易
HNG025-0082HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0671HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG027-0135HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0906HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 音問 音義 語音 音律 懷音 音聲 音色 同音
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on ruimoku-backend