A-IWDSU+9762 →denotational


aj1-03800

Abstract Glyph (IWDS-1) : ⿳一丿⿴囗A-IWDSU+53e3
Daijiten Pages : 2419
Ideographic Radical : 部 (R176)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : 丿
Ideographic Structure@Apparent :
Sound@Fanqie : (反切)彌箭
Web-Yunzi (Guangyun) : /面/
Total Strokes : 9
= UCS : U+9762 (38754)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3800
= JIS X0208 : 0x4C4C (19532) <44-44>
= GB2312 : 0x4366 (17254) <35-70>
= KS X1001 : 0x587C (22652) <56-92>
= CNS11643-1 : 0x5372 (21362) <51-82>
= JIS X0213-1 : 0x4C4C (19532) <44-44>
= GT : 57213
= GT K : 5191
= GT PJ-1 : 0x4C4C (19532) <44-44>
= DAIKANWA : 42618
= DAIJITEN : 13108
= SHINJIGEN : 9039
←denotational : A-IWDSU+9762
←denotational@usage : DJT-13108
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_088_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
亡戰反。向也,前也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a040b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)彌箭切。《說文》𠚑。顏前也。《書》云:汝無面從退有後言。《左氏傳》曰:人心之不同猶若面焉。又私覿也。《曲禮》曰:爲人子者、出必告、反必面、告面同耳。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-99-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
上俗作非。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0872HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-1003HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0515HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0876HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0618HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0208HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0194HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0578HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0746HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0112HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0324HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0473HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1434HNG:開成石經論語
HNG019-1534HNG:開成石經周易
HNG025-0081HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0669HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0927HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1543HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1161HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0562HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0527HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0471HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0162HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0129HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0349HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG038-0337HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0267HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0099HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG041-0344HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0347HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0342HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0117HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG048-0541HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG072-0235HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0254HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0256HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2498
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-30106汲古閣本説文解字
→ancient :
→compat :
→radical :
→vulgar :
→subsumptive : CNS1-5372
HNG010-0208HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0872HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-1003HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0515HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0876HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0618HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0194HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0746HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0112HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0324HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0473HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG072-0235HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0254HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1534HNG:開成石經周易
HNG025-0081HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0669HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0927HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1543HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1161HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0256HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 西面 面責 舗面 面奏 方面 面察 藍面 面詰 面指 面折 一面 三面 面目 四面 北面 表面 裏面 面問 南面
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend