u96f2

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>雨<⿱・⿸>A-IWDSU+51ab
Ideographic Radical : 部 (R173)
Ideographic Strokes : 4
Ideographic Structure : A-IWDSU+20ad3
Sound@Fanqie : (反切)于君
Web-Yunzi (Guangyun) : /雲/
Total Strokes : 12
= UCS : U+96F2 (38642)
←denotational@usage : DJT-13020
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_115_B51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
有軍反。
HDIC-KTB-5_116_A21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
從龍。禹軍反。山川氣也,運也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b083a081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)于君切。山川之氣也。古文作
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-48-0303HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
矣君反。山川之氣也,謂騰於天上能為雨雷運也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0665HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0512HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0254HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0601HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0572HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0741HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1433HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0444HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0321HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1528HNG:開成石經周易
HNG028-0195HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1537HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1154HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0561HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1320HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0520HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0457HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0751HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0199HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-1013HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1009HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1024HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0958HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1026HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0091HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0439HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG041-1133HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1093HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1077HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-1090HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0501HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0505HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0536HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG049-0585HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0850HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0789HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-39905汲古閣本説文解字
→ancient :
→ancient$_1*sources : yupian@hdic-syp
→denotational : GT-56701
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 紫雲樓 雲州 景雲 雲臺 雲集 子雲 雲表 雲中郡 雲夢 雲氣 雲中 霽雲 雲霓
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on chise-backend