u96e8 →denotational


aj1-01229

Daijiten Pages : 2394
Ideographic Radical : 部 (R173)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)于矩
Web-Yunzi (Guangyun) : /雨/
Total Strokes : 8
= UCS : U+96E8 (38632)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1229
= JIS X0208 : 0x312B (12587) <17-11>
= GB2312 : 0x536A (21354) <51-74>
= KS X1001 : 0x696B (26987) <73-75>
= CNS11643-1 : 0x4F64 (20324) <47-68>
= JIS X0213-1 : 0x312B (12587) <17-11>
= GT : 56689
= GT K : 3629
= GT PJ-1 : 0x312B (12587) <17-11>
= DAIKANWA : 42210
= DAIJITEN : 13012
= SHINJIGEN : 8984
←denotational : u96e8
←denotational@usage : DJT-13012
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_111_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
有詡反。雲中下水。〔𠕒:古文,雨。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b081b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)于矩切。雲雨也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-45-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:于主反。羽也,如羽動散故也。借:于賦反。去:下也,短也。䨒同。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0867HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0664HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0343HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0511HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0874HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0612HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0600HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0575HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0744HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1432HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0106HNG:花嚴經卷八(守屋本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1527HNG:開成石經周易
HNG029-0666HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0390HNG:通典卷一
HNG026-0925HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1538HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1153HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0509HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0199HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1311HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0346HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0197HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0177HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-1011HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1007HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1022HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0959HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1024HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0478HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0793HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1134HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1094HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1076HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0990HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0112HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0125HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0534HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG049-0584HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0848HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0788HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0802HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-39700汲古閣本説文解字
→ancient : 𠕒 𠕲
→compat :
→formed : MJ058989 MJ058992
→formed@component : u96e8-itaiji-002
→formed@component/connect-below :
→radical :
→subsumptive : u96e8-k
HNG011-0575HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
CNS1-4F64
HNG010-0612HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0867HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0664HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0343HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0511HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0874HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0600HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0744HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1432HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0106HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG049-0584HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0848HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0788HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1527HNG:開成石經周易
HNG029-0666HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0390HNG:通典卷一
HNG026-0925HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1538HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
...
→denotational :
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 暑雨 伯雨 大雷雨 雷雨 大雨 時雨 風雨
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend