u96dc

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺><⿱・⿸><⿱・⿸>亠<⿰・⿺>A-IWDSU+4ebaA-IWDSU+4ebaA-IWDSU+6728
Ideographic Radical : 部 (R172)
Ideographic Strokes : 10
Ideographic Structure : u2ff6-itaiji-001𠅃
Ideographic Structure@Apparent : 𰗣
Sound@Fanqie : (反切)徂沓
Web-Yunzi (Guangyun) : /雜/
Total Strokes : 18
= UCS : U+96DC (38620)
←denotational@usage : DJT-12997
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_072_B32HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
徂沓反。同也,飾也,帀也,最也,廁也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c037b072HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)徂沓切。糅也。又同也、廁也、猝也、最也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-617-0302HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(雜雑) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0865HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0662HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0178HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0999HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG014-1563aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1563bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0320HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0205HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1522HNG:開成石經周易
HNG025-0429aHNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG025-0429bHNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0665HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0922HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0899HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1530HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0508HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0196HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1312HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG066-0606HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0401HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0385HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0396HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0476HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0790HNG:守屋本藥師功徳經
HNG037-0393HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0124HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0175HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG022-0680aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0680bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0137HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0845HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0248HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0253HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-28116汲古閣本説文解字
→denotational : GT-56564
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 雜書 御史雜事 御史知雜 雜類 雜徭 繁雜 雜署 雜議
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend