aj1-06546

Ideographic Radical : 部 (R172)
Ideographic Strokes : 9
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)息葵
Total Strokes : 17
= UCS : U+96D6 (38614)
= ADOBE JAPAN1-0 : 6546
= JIS X0208 : 0x6A2D (27181) <74-13>
= KS X1001 : 0x624C (25164) <66-44>
= CNS11643-1 : 0x7623 (30243) <86-03>
= JIS X0213-1 : 0x6A2D (27181) <74-13>
= GB12345 : 0x4B64 (19300) <43-68>
= Big5 : 0xC1F6 (49654)
= GT : 56541
= GT PJ-1 : 0x6A2D (27181) <74-13>
= DAIKANWA : 42104
= DAIJITEN : 12991
= SHINJIGEN : 7251
←denotational@usage : DJT-12991
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_086_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
思葵反。辞也,豈也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c042a056HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)息葵切。似蜥蜴、又詞兩設也。又推也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-505-0804HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
在隹部。 
HDIC-TSJ-617-0502HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(雖⿰⿱口不隹) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0864HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0581HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0998HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0615HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0610HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0597HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0148HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG014-1429HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0105HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0936HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0621HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1380HNG:開成石經論語
HNG019-1521HNG:開成石經周易
HNG017-0472HNG:開成石經孝經
HNG025-0080HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0213HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1092HNG:通典卷一
HNG026-0923HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0902HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1595aHNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG030-1595bHNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1152HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0558HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1315HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0746HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0666aHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG064-0666bHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0605HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-1008HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1004HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1131aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1131bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0954HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1021HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0477HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0791HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1127HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1205aHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG042-1205bHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1196aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1196bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0988HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0110HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0629aHNG:初麗瑜5
HNG047-0629bHNG:初麗瑜5
HNG048-0115HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0679HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0583HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG074-0884aHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG074-0884bHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-45917汲古閣本説文解字
→vulgar : 𨿽
→subsumptive : CNS1-7623
HNG010-0610HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0148HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG018-1380HNG:開成石經論語
HNG003-0864HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0581HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0998HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0615HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0597HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG014-1429HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0105HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0936HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0621HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0679HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0583HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG019-1521HNG:開成石經周易
HNG017-0472HNG:開成石經孝經
HNG025-0080HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0213HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1092HNG:通典卷一
HNG026-0923HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical :
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on ruimoku-backend