aj1-03909

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>⻖<⿱・⿸>u4e14⿹勹<⿰・⿺>丿丿
Composition :
Daijiten Pages : 2367
Ideographic Radical : 部 (R170)
Ideographic Strokes : 9
Ideographic Structure : GT-17541
Sound@Fanqie : (反切)余章
Web-Yunzi (Guangyun) : /陽/
Total Strokes : 12
= UCS : U+967D (38525)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3909
= JIS X0208 : 0x4D5B (19803) <45-59>
= KS X1001 : 0x6555 (25941) <69-53>
= CNS11643-1 : 0x626C (25196) <66-76>
= JIS X0213-1 : 0x4D5B (19803) <45-59>
= GB12345 : 0x5174 (20852) <49-84>
= Big5 : 0xB6A7 (46759)
= GT : 56102
= GT K : 9157
= GT PJ-1 : 0x4D5B (19803) <45-59>
= DAIKANWA : 41725
= DAIJITEN : 12876
= SHINJIGEN : 8911
←denotational@usage : DJT-12876
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_020_B62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
餘章反。溫也,明也,清也,予也,雙也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c019b081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)余章切。陰陽二気也、好日也、山南水北也、傷也、清也、雙也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-23-0502HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(昭陽) 
HDIC-TSJ-23-0808HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
十月。 
HDIC-TSJ-459-0708HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(陽起石) 
HDIC-TSJ-541-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
羊音。詐也,明也,清也,傷也,雙也。又作詳。虚辞也,南也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG007-0251HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-1421HNG:漢書楊雄傳(上野本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1379HNG:開成石經論語
HNG019-1511HNG:開成石經周易
HNG024-1080HNG:通典卷一
HNG026-0921HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0192HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1519HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1143HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1300HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0342HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-50209汲古閣本説文解字
→subsumptive : CNS1-626C
HNG007-0251HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-1421HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG019-1511HNG:開成石經周易
HNG024-1080HNG:通典卷一
HNG026-0921HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0192HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1519HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1143HNG:後漢書光武帝紀
HNG056-1300HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0342HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 潁陽 壽陽 少陽篇 太陽 漢陽軍 知漢陽軍 歐陽 陽脩 高陽關 河陽 壽陽郡 正陽 雒陽 遼陽 舞陽 襄陽府 平陽郡 少陽院 睢陽郡 信陽州 襄陽 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on chise-backend