aj1-03827

Ideographic Radical : 部 (R169)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : 𠁣𠃛
Sound@Fanqie : (反切)莫昆
Web-Yunzi (Guangyun) : /門/
Total Strokes : 8
= UCS : U+9580 (38272)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3827
= JIS X0208 : 0x4C67 (19559) <44-71>
= KS X1001 : 0x5A26 (23078) <58-06>
= CNS11643-1 : 0x4F5C (20316) <47-60>
= JIS X0213-1 : 0x4C67 (19559) <44-71>
= GB12345 : 0x4345 (17221) <35-37>
= Big5 : 0xAAF9 (43769)
= GT : 55423
= GT K : 3841
= GT PJ-1 : 0x4C67 (19559) <44-71>
= DAIKANWA : 41208
= DAIJITEN : 12709
= SHINJIGEN : 8795
←denotational@usage : DJT-12709
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_066_A41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
莫昆反。聞也,守也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b005a021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)莫昆切。人所出入也、在堂房曰戸、在區域曰門。《説文》曰:聞也。从二戸、象形。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-256-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(門𨳇) 
HDIC-TSJ-455-0304HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(天門冬) 
HDIC-TSJ-455-0402HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(麦門冬) 
HDIC-TSJ-777-0306HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(門眉) 
HDIC-TSJ-777-0308HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(門頬) 
HDIC-TSJ-777-0504HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(㭼門扂) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0850HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0652HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0573HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0981HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0506HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0857HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0162HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0200HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0561HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0731HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1409HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0431HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0925HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0464HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0612HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1369HNG:開成石經論語
HNG019-1493HNG:開成石經周易
HNG017-0238HNG:開成石經孝經
HNG025-0075HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0657HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG028-0889HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1511HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1137HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0500HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0255HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0552HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1298HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0463HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0145HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0447HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0743HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0622HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0596HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0997HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0993HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1005HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0942HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1011HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0469HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0430HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0779HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1113HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1074HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1060HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0978HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0489HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0494HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0591HNG:初麗瑜5
HNG048-0526HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0671HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0571HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0829HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0776HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0791HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-41313汲古閣本説文解字
→ancient : 𨳇
→compat :
→radical :
→simplified@CN :
→subsumptive : dkw-41208 CNS1-4F5C
HNG003-0850HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0652HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0573HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0981HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0506HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0857HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0162HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0731HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1409HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0431HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0925HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0464HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0612HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0671HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0571HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0829HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0776HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1493HNG:開成石經周易
HNG017-0238HNG:開成石經孝經
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 龍門 門閒 王門 聖門 門人 門下侍郎 門下中書侍郎 傳法沙門 安上門 西華門 左承天門 閤門 宮門 仁和門 寢門 端門 門生 荊門 牙門 門戸 法門寺 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend