u91d1

Ideographic Radical : 部 (R167)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : A-IWDSU+4ebcCDP-8A65
Sound@Fanqie : (反切)居音
Web-Yunzi (Guangyun) : /金/
Total Strokes : 8
= UCS : U+91D1 (37329)
←denotational@usage : DJT-12380
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_048_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
居琴反。陰始方物禁止。〔𨤾:古金。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b060b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)居音切。《說文》曰:五色金也。黃爲之長。久薶不生衣、百錬不輕、從革不違、西方之行。生於土。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-32-0309HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(金波) 
HDIC-TSJ-366-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
居陰反。平:禁也。 
HDIC-TSJ-459-0805HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(金牙) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0845HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0649HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0978HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0499HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0855HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0160HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0197HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0186HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0727HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0757HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0427HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0917HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0608HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1488HNG:開成石經周易
HNG024-1069HNG:通典卷一
HNG027-0128HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0882HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1505HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1133HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0498HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0549HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1294HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0537aHNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG057-0537bHNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0440HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0738HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0618HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0993HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0989HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0322HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0254HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1007HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0468HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0095HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0287HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0329HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0331HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0325HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0974HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0486HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0490HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0520HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG049-0569HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0826HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0774HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0785HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-48700汲古閣本説文解字
→ancient : 𨤾
→circled :
→compat :
→radical :
→denotational : GT-53994
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 金碧災煌 金石文 大金志 金城郡 閒金奇錦 金匱 金錢 金陵 金陵城 金鏡録 金吾 金吾衞士 金吾廳事 金丹 金莎山 浴兒金銀錢 金帛舍 金帛 千秋金鑑錄 千秋金鑑録 金寳 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend