aj1-02383

Composition :
Daijiten Pages : 2282 2283
Ideographic Radical : 部 (R166)
Ideographic Strokes : 2
Sound@Fanqie : (反切)直隴 (反切)直冢
Web-Yunzi (Guangyun) : /重/
Total Strokes : 9
= UCS : U+91CD (37325)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2383
= JIS X0208 : 0x3D45 (15685) <29-37>
= GB2312 : 0x5658 (22104) <54-56>
= KS X1001 : 0x716C (29036) <81-76>
= CNS11643-1 : 0x536C (21356) <51-76>
= JIS X0213-1 : 0x3D45 (15685) <29-37>
= Big5 : 0xADAB (44459)
= HANYO DENSHI/JA : 0x3D45 (15685) <29-37>
= GT : 53969
= GT K : 5101
= GT PJ-1 : 0x3D45 (15685) <29-37>
= DAIKANWA : 40132
= DAIJITEN : 12373
= SHINJIGEN : 8564
←Liwen :
←denotational@usage : DJT-12373
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_016_B41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
除龍反。厚也,多也,善也,難也,尊也,尚也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b050a045HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)直冢切。不輕也。又直容切。疊也。
HDIC-SYP-b052a091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)直隴切。不輕也、厚也。又直龍切。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-23-0408HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(重光) 
HDIC-TSJ-24-0307HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(重逸) 
HDIC-TSJ-687-0102HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:徒隴反。上:厚也,多也,難也,㑗也,沓也,復也。借:直用反。去。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0842HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0187HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0567HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0977HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0497HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0854HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0601HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0600HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0184HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0558HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0726HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1402HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0425HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0915HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0606HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1363HNG:開成石經論語
HNG019-1486HNG:開成石經周易
HNG017-0236HNG:開成石經孝經
HNG025-0399HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-1066HNG:通典卷一
HNG026-0912HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0456HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0183HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1495HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1132HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0119HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0548HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1289HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0736HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0616HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0171HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0991HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0371HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0994HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0929HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1005HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0466HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0094HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0777HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1100HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1063HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1047HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0973HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0482HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0119HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0593HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG022-0664HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0568HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0823HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0771HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0782HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-27706汲古閣本説文解字
→original : GT-53970
→subsumptive : HD-JA-3D45
HNG003-0842HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0187HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0567HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0977HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0497HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0854HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0601HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0184HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0726HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1402HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0425HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0915HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0606HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0664HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0568HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0823HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0771HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1486HNG:開成石經周易
HNG017-0236HNG:開成石經孝經
HNG025-0399HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 重丘 簡重 推重 重檐 貴重 重和 偏重 軍國重事 敬重 重任 重名 謹重 重裀 重䄄 重進 重璿 重貴 重呼 重誨 重榮 重裘 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend