u90e1

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺><⿱・⿸>尹A-IWDSU+53e3
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R163)
Ideographic Strokes : 7
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)求慍
Web-Yunzi (Guangyun) : /郡/
Total Strokes : 10
= UCS : U+90E1 (37089)
←denotational@usage : DJT-12170
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_041_B42HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
求慍反。官也,國也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a019b082HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)求慍切。《說文》云:周制天子地方千里、分爲百縣、縣有四郡、故《春秋傳》曰:下大夫受縣、上大夫受郡。《史記》云:秦始皇二十六年分天下爲三十六郡。裴駰曰:三十六郡者三川、河東、南陽、南郡、九江、鄣郡、會稽、潁川、碭郡、泗水、薛郡、東郡、琅邪、齊郡、上谷、漁陽、右北、平遼、西遼、東代郡、鋸鹿、邯鄲、上黨、太原、雲中、九原、鴈門、上郡、隴西、北地、漢中、巴郡、蜀郡、黔中、長沙、內史也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-539-0704HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
求𢛽反。官也,國也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG006-0140HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0407HNG:開成石經論語
HNG029-0205HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1061HNG:通典卷一
HNG030-0581HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1127HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG033-0987HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0984HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-1001HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG037-0968HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-21012汲古閣本説文解字
→denotational : GT-53032
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 郡王 鄕郡 䍧柯郡 金城郡 京兆郡 延安郡 交趾郡 雕陰郡 海陵郡 壽陽郡 武階郡 西河郡 涿郡 平原郡 常山郡 平陽郡 隴西郡 會稽郡 馮翊郡 長沙郡 睢陽郡 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend