aj1-02306

Daijiten Pages : 2169
Ideographic Radical : 部 (R159)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)尺奢 (反切)古魚
Web-Yunzi (Guangyun) : /車/
Total Strokes : 7
= UCS : U+8ECA (36554)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2306
= JIS X0208 : 0x3C56 (15446) <28-54>
= KS X1001 : 0x7333 (29491) <83-19>
= CNS11643-1 : 0x4B4F (19279) <43-47>
= JIS X0213-1 : 0x3C56 (15446) <28-54>
= GB12345 : 0x3335 (13109) <19-21>
= Big5 : 0xA8AE (43182)
= GT : 50982
= GT K : 2564
= GT PJ-1 : 0x3C56 (15446) <28-54>
= DAIKANWA : 38172
= DAIJITEN : 11740
= SHINJIGEN : 8108
←denotational@usage : DJT-11740
←formed :
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_070_B31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
齒耶𠃥魚反。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b067b041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)尺奢(反切)古魚二切。夏時奚仲造車、謂車工也。云:黃帝已有車也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-283-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
止耶轝[_]二反。駕反。舍也,丈夫乘曰桟,庶人伇車。 
HDIC-TSJ-456-0404HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(車前子) 
HDIC-TSJ-773-0304HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(繀車) 
HDIC-TSJ-781-0202HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(□車) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0825HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0175HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0945HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0485HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG014-1361HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0288HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0188HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1325HNG:開成石經論語
HNG019-1437HNG:開成石經周易
HNG029-0631HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1033HNG:通典卷一
HNG026-0894HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0165HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG031-1084HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/printed :
HNG068-0276HNG:守屋本藥師功徳經
→HNG@KR :
HNG047-0160HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG072-0791HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG074-0757HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-49806汲古閣本説文解字
→Zhouwen : 𨏖
→Zhouwen@shuowen :
SW-JIGUGE5-49807汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→simplified@CN :
→subsumptive : CNS1-4B4F
HNG018-1325HNG:開成石經論語
HNG003-0825HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0175HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0945HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0485HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG014-1361HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0288HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0188HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG072-0791HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-1437HNG:開成石經周易
HNG029-0631HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1033HNG:通典卷一
HNG026-0894HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0165HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG031-1084HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0757HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG068-0276HNG:守屋本藥師功徳經
HNG047-0160HNG:初麗瑜5
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 廣車 車蓋亭 輔車 車輔 車駕 車戰 兵車 車渠 檻車 車犂 傅車 單車 車師 商車 車騎 屬車 安車 後車 廣柳車 左車 素車 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend