aj1-02574

Daijiten Pages : 2166
Ideographic Radical : 部 (R158)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)式神
Web-Yunzi (Guangyun) : /身/
Total Strokes : 7
= UCS : U+8EAB (36523)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2574
= JIS X0208 : 0x3F48 (16200) <31-40>
= GB2312 : 0x496D (18797) <41-77>
= KS X1001 : 0x6373 (25459) <67-83>
= CNS11643-1 : 0x4B4E (19278) <43-46>
= JIS X0213-1 : 0x3F48 (16200) <31-40>
= Big5 : 0xA8AD (43181)
= GT : 50811
= GT K : 2583
= GT PJ-1 : 0x3F48 (16200) <31-40>
= DAIKANWA : 38034
= DAIJITEN : 11715
= SHINJIGEN : 8101
←denotational@usage : DJT-11715
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_068_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
舒神反。我也,親也,⿰忄身也,躳也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a031b081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)式神切。《説文》云:躳也。象人之身。《易》曰:近取諸身。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-92-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
失眞反。我也,親也,躬也,⿰⺖身也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0824HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0631HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0552HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0942HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0484HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0826HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0585HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0579HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0569HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0540HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0702HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1360HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0413HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0889HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0448HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0034HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0588HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1321HNG:開成石經論語
HNG019-1433HNG:開成石經周易
HNG017-0460HNG:開成石經孝經
HNG025-0382HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0625HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1031HNG:通典卷一
HNG026-0332HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0445HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0855HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1451HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1081HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0483HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0248HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0535HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1244HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0447HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0495HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0428HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0719HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0387HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0593HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0574HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0965HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0961HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0959HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0898HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0979HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0448HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0413HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0752HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1063HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1026HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1010HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0948HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0466HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0471HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0574HNG:初麗瑜5
HNG048-0502HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0252HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0637HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0550HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0790HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0751HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0756HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-27800汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→subsumptive : CNS1-4B4E
HNG011-0540HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
u8eab-k
HNG010-0579HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0824HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0631HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0552HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0942HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0484HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0826HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0585HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0569HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0702HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1360HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0413HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0889HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0448HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0034HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0588HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0252HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0637HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 身行 老身 身形 身上 一身 身命 終身 身自
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend