A-IWDSU+8db3 →denotational


aj1-02829

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>A-IWDSU+53e3
Daijiten Pages : 2147
Ideographic Radical : 部 (R157)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : CDP-8B68
Sound@Fanqie : (反切)子欲
Web-Yunzi (Guangyun) : /足/
Total Strokes : 7
= UCS : U+8DB3 (36275)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2829
= JIS X0208 : 0x422D (16941) <34-13>
= GB2312 : 0x5763 (22371) <55-67>
= KS X1001 : 0x706B (28779) <80-75>
= CNS11643-1 : 0x4B4D (19277) <43-45>
= JIS X0213-1 : 0x422D (16941) <34-13>
= Big5 : 0xA8AC (43180)
= GT : 49967
= GT K : 2599
= GT PJ-1 : 0x422D (16941) <34-13>
= DAIKANWA : 37365
= DAIJITEN : 11495
= SHINJIGEN : 7971
←denotational : A-IWDSU+8db3
←denotational@usage : &BUCS+8DB3; DJT-11495
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_052_B11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
子欲反。趾也,止也,滿得也,成也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a065b061HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)子欲切。《説文》云:人之足也。在體下、从止口。《易》云:震𤔡足。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-138-0102HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正作。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0823HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0630HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0551HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0935HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0482HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0824HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0582HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0578HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0568HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0539HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0701HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1355HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0096HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0887HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0445HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0586HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1316HNG:開成石經論語
HNG019-1427HNG:開成石經周易
HNG017-0217HNG:開成石經孝經
HNG025-0381HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0622HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1030HNG:通典卷一
HNG026-0893HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0444HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0852HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1447HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1080HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0480HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0247HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0532HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1241HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0445HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG079-0118HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0806aHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG060-0806bHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0128HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0665aHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG064-0665bHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0573HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0963HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0959HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1127aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1127bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2201aHNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG039-2201bHNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1102aHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG036-1102bHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0447HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0412HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0751HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1060HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1020HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1004HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0945HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0101HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0469HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0573HNG:初麗瑜5
HNG048-0501HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0251HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0634HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0549HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0788HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0747HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0753HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0669
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-06017汲古閣本説文解字
→ancient : MJ041507
→compat :
→formed :
HNG010-0578HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
u20bc1-itaiji-001 u758b-itaiji-001 MJ041507
→formed@component/connect-right : 𧾷
→radical :
→vulgar : MJ032133
→subsumptive : CNS1-4B4D
HNG003-0823HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0630HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0551HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0935HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0482HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0824HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0582HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0568HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0701HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1355HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0096HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0887HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0445HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0586HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0251HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0634HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0549HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0788HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0747HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1427HNG:開成石經周易
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 鼎足 足恭 滿足 足利古本 忘足 均足 三不足 充足 大足 疾足 足下 不足 手足 足利本 富足 足利
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend