aj1-06738

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>u5c6e
Daijiten Pages : 2101
Ideographic Radical : 部 (R151)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)羌顗
Web-Yunzi (Guangyun) : /豈/
Total Strokes : 10
= UCS : U+8C48 (35912)
= ADOBE JAPAN1-0 : 6738
= JIS X0208 : 0x6C31 (27697) <76-17>
= KS X1001 : 0x5142 (20802) <49-34>
= CNS11643-1 : 0x583F (22591) <56-31>
= JIS X0213-1 : 0x6C31 (27697) <76-17>
= GB12345 : 0x4671 (18033) <38-81>
= Big5 : 0xB05A (45146)
= GT : 48637
= GT K : 6644
= GT PJ-1 : 0x6C31 (27697) <76-17>
= DAIKANWA : 36249
= DAIJITEN : 11253
= SHINJIGEN : 7802
←denotational@component : A-IWDSU+8c48
←denotational@usage : DJT-11253
←formed : DJT-03425
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_018_B51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
云顗反。可。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b051b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)羌顗切。安也、焉也。《書》云:怨豈在明。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-326-0505HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
欺幾反。安也,冀也,其也。作凱。樂一曰欲也。 
HDIC-TSJ-775-0408HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(総豈) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG001-0545HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0920HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0222HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0167HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0215HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1345HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0876HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1294HNG:開成石經論語
HNG019-1397HNG:開成石經周易
HNG025-0378HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG026-0323HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1429HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1228HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0712HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0586HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0566HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0952HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0948HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0940HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0881HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0968HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0443HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0267HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1044HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1006HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0991HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0935HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG073-0210HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0750HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-15912汲古閣本説文解字
→interchangeable : GT-11608
→same : GT-02341
→simplified@CN : GB0-4671
→subsumptive : CNS1-583F
HNG018-1294HNG:開成石經論語
HNG001-0545HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0920HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0222HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0167HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0215HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1345HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0876HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG073-0210HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1397HNG:開成石經周易
HNG025-0378HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG026-0323HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1429HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG074-0750HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG056-1228HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0712HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0586HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0566HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG058-0443HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0267HNG:守屋本藥師功徳經
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical :
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on chise-backend