aj1-01908

Composition :
Ideographic Radical : 部 (R149)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)魚鞬
Total Strokes : 7
= UCS : U+8A00 (35328)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1908
= JIS X0208 : 0x3840 (14400) <24-32>
= GB2312 : 0x5154 (20820) <49-52>
= KS X1001 : 0x656B (25963) <69-75>
= CNS11643-1 : 0x4B46 (19270) <43-38>
= JIS X0213-1 : 0x3840 (14400) <24-32>
= Big5 : 0xA8A5 (43173)
= GT : 47348
= GT K : 2538
= GT PJ-1 : 0x3840 (14400) <24-32>
= DAIKANWA : 35205
= DAIJITEN : 10890
= SHINJIGEN : 7534
←denotational@usage : DJT-10890
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_007_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
魚鞬反。我也,間也,従也,憘也,問也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a082b051HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)魚鞬切。言辭也、我也、問也。《説文》云:直言曰言、論難曰語。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-162-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
魚鞬反。辞章也,從也,喜也。又語軒反。平:云也,聞也,問也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0793HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0617HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0538HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0909HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0470HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0806HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0558HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0574HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0553HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0522HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0695HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1339HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0403HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0852HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0425HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0571HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1287HNG:開成石經論語
HNG019-1376HNG:開成石經周易
HNG017-0454HNG:開成石經孝經
HNG025-0375HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0613HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0996HNG:通典卷一
HNG026-0317HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0428HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0815HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1412HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1040HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0463HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0520HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1220HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0423HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0481HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0410HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0709HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0373HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0573HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0552HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0931HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0925HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0923HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0857HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0946HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0427HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0410HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0742HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1021HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0988HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0987HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0914HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0459HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0452HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0558HNG:初麗瑜5
HNG048-0484HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0245HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0605HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0535HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0765HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0723HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0725HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0752
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-07005汲古閣本説文解字
→ancient :
HDIC-SYP-a082b052HDIC-SYP (宋本玉篇)
→compat :
→identical@component :
→radical :
→simplified@CN/component :
→subsumptive : u8a00-k CNS1-4B46
HNG003-0793HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0617HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0538HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0909HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0470HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0806HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0558HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0553HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0695HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1339HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0403HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0852HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0425HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0571HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0245HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0605HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0535HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0765HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0723HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 名言 寓言 言外 言性 言行 文言 單言 善言 明言 忠言 戯言 言官 聲言 敢言 右正言 言者 言職 處言 多言 進言 遺言 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend