u89d2

Abstract Glyph (IWDS-1) : <角>
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R148)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)古岳
Web-Yunzi (Guangyun) : /角/
Total Strokes : 7
= UCS : U+89D2 (35282)
= Big5 : 0xA8A4 (43172)
←Liwen :
←denotational@usage : DJT-10860
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_115_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
古兵反。試也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c051b051HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)古岳切。獸頭上骨出外也、男女未及冠笄爲緫角、又角力也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-273-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
古文作斠。古學反。爭也,𥪰也,誠也,量也,試也,觸也。 
HDIC-TSJ-630-0103HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
斠字古文。古卓反。量也,平斗斛也。 
HDIC-TSJ-786-0202HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(鹿角菜) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0248HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG006-0133HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG013-0209HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0651HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG070-0031HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0363HNG:開成石經論語
HNG019-1374HNG:開成石經周易
HNG026-0880HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0813HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0509HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0344HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0517HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG079-0109HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG033-0930HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0923HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0944HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG037-0912aHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
HNG037-0912bHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0095HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0149HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG074-0203HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1381
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-14408汲古閣本説文解字
→compat :
→identical@component :
→radical :
→denotational : GT-47107 MJ024282
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 角競 角逐 眼角 角招
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend