aj1-01887

Ideographic Radical : 部 (R147)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)吉薦
Web-Yunzi (Guangyun) : /見/
Total Strokes : 7
= UCS : U+898B (35211)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1887
= JIS X0208 : 0x382B (14379) <24-11>
= KS X1001 : 0x4C38 (19512) <44-24>
= CNS11643-1 : 0x4B44 (19268) <43-36>
= JIS X0213-1 : 0x382B (14379) <24-11>
= GB12345 : 0x3C7B (15483) <28-91>
= Big5 : 0xA8A3 (43171)
= GT : 46853
= GT K : 2537
= GT PJ-1 : 0x382B (14379) <24-11>
= DAIKANWA : 34796
= DAIJITEN : 10831
= SHINJIGEN : 7481
←denotational@component : A-IWDSU+898b
←denotational@usage : DJT-10831
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_002_A32HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
居薦反。見也,禾也。〔亦見β(seal)。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a045b041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)吉薦切。視也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-91-0505HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(廣見女部) 
HDIC-TSJ-294-0501HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:古薦反。去:視也,覩也。借:胡硯反。去。 
HDIC-TSJ-774-0803HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(不喜見) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0787HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0604HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0530HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0894HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0467HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0795HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0553HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0559HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0551HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0513HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0676HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1334HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0401HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0845HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0422HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0567HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1253HNG:開成石經論語
HNG019-1367HNG:開成石經周易
HNG017-0203HNG:開成石經孝經
HNG025-0363HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0597HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0995HNG:通典卷一
HNG026-0879HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0425HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0812HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1382HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1038HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0454HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0514HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1199HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0420HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0478HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0407HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0693HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0567HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0548HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0927HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0919HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0911HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0851HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0941HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0423HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0402HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0723HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1014HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0978HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0964HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0908HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0455HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0449HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0550HNG:初麗瑜5
HNG048-0482HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0242HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0600HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0524HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0761HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0716HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0720HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2474
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-29101汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→simplified@CN :
→subsumptive : CNS1-4B44
HNG010-0559HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0513HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG003-0787HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0604HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0530HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0894HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0467HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0795HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0553HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0551HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0676HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1334HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0401HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0845HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0422HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0567HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0242HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0600HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0524HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0761HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 顧見 後見 星見 幾見 經見 識見 望見 先見 偏見 見居 詳見 所見 淺見 宴見 見問 神見 召見 聞見 謁見 外見 進見 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend