u8863

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>亠𧘇
Ideographic Radical : 部 (R145)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : 𧘇
Sound@Fanqie : (反切)於祈
Web-Yunzi (Guangyun) : /衣/
Total Strokes : 6
= UCS : U+8863 (34915)
←denotational@usage : DJT-10637
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_150_A21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
於機反。服也,隱也,依也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c062a091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)於祈切。上曰衣、下曰裳、衣者隱也。又依也、所以形軀依也。又於氣切。以衣被人也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-226-0401HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
於幾反。去:服也,依也,隱也。 
HDIC-TSJ-779-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(衣㡤) 
HDIC-TSJ-779-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(油衣) 
HDIC-TSJ-779-0606HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(莎衣) 
HDIC-TSJ-780-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(着衣裳) 
HDIC-TSJ-780-0204HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(熨衣) 
HDIC-TSJ-780-0507HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(裌衣) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0784HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0599HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0528HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0891HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0131HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0790HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0551HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0557HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0548HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0512HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0675HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1328HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0400HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0841HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0418HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0562HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1248HNG:開成石經論語
HNG019-1358HNG:開成石經周易
HNG017-0199HNG:開成石經孝經
HNG029-0593HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0989HNG:通典卷一
HNG026-0312HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0423HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0804HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1374HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1036HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0452HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0512HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1192HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0417HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0131HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0286HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0122HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0147HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0272HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0844HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0081HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0720HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1006HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0972HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0960HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0451HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0547HNG:初麗瑜5
HNG048-0476HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0240HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0147HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0110HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0759HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0199HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0718HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2389
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-27804汲古閣本説文解字
→compat :
→formed@component/connect-right :
→radical :
→unknown : u8863-itaiji-001
→denotational : GT-45972 u8863-itaiji-003
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 絳衣 衣裘 惡衣 衣冠 黃衣 宵衣 黄衣 保衣 繡衣 布衣 衣服 衣衾
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on chise-backend