aj1-02022

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>彳<⿱・⿸>一丁
Daijiten Pages : 1988 1989 1990
Ideographic Radical : 部 (R144)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)下庚
Web-Yunzi (Guangyun) : /行/
Total Strokes : 6
= UCS : U+884C (34892)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2022
= JIS X0208 : 0x3954 (14676) <25-52>
= GB2312 : 0x5050 (20560) <48-48>
= KS X1001 : 0x7A3C (31292) <90-28>
= CNS11643-1 : 0x4867 (18535) <40-71>
= JIS X0213-1 : 0x3954 (14676) <25-52>
= Big5 : 0xA6E6 (42726)
= GT : 45899
= GT K : 1612
= GT PJ-1 : 0x3954 (14676) <25-52>
= DAIKANWA : 34029
= DAIJITEN : 10614
= SHINJIGEN : 7321
←denotational@usage : DJT-10614
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_050_B31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
遐庚反。適也,用也,道也,往也,去也,賜也,如也,陣也,翮也,烈也,言也,事也,視也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a095a041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)下庚切。《說文》曰:人之步趨也。又胡岡切。行、伍也。又胡孟切。行、迹也。又乎浪切。次第也。《論語》曰:子路行行如也。行行、剛強之皃。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-456-0607HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(王不留行) 
HDIC-TSJ-561-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
杏康反。平:用也,賜也,徳也,安也,歩也,往也,迹也,歴年也。借:下孟反。視也,至也,道也,業也。 
HDIC-TSJ-755-0605HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(行〻) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0783HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0598HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0527HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0889HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0465HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0785HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0550HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0556HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0547HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0510HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0671HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1325HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0399HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0840HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0414HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0028HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0560HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1244HNG:開成石經論語
HNG019-1353HNG:開成石經周易
HNG017-0448HNG:開成石經孝經
HNG025-0359HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0591HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0988HNG:通典卷一
HNG026-0871HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0422HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0801HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1371HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1035HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0451HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0235HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0509HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1189HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0414HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0475HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0406HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0690HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0371HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0562HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0544HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0921HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0912HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0903HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0841HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0935HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0419HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0399HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0719HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1003HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0969HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0954HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0902HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0450HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0444HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0546HNG:初麗瑜5
HNG048-0475HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0239HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0597HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0520HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0757HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0713HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0717HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0645
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-05802汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→subsumptive : DJT-10614
HNG010-0556HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG018-1244HNG:開成石經論語
HNG003-0783HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0598HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0527HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0889HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0465HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0785HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0550HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0547HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0671HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1325HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0399HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0840HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0414HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0028HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0560HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0239HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0597HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0520HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 横行 業行 行酒 通行本 中行 賢行 制行 言行 十行本 出行 性行 躬行 身行 行游 行縢 光行 五行 力行 行官司 免行錢 御史裏行 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend