u8655 →denotational


u8655

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>虍<⿰・⿺>u5902A-IWDSU+4e38
Ideographic Radical : 部 (R141)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure :
Ideographic Structure@Apparent : GT-K00880A-IWDSU+4e03
Sound@Fanqie : (反切)充與
Web-Yunzi (Guangyun) : /處/
Total Strokes : 11
= UCS : U+8655 (34389)
←denotational : u8655
←denotational@usage : DJT-10270
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_059_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
充与反。居也,止也,定也,名也,留也,安也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a100b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)充與切。居也、止也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-677-0304HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(䖏處) 
HDIC-TSJ-703-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
𠁅字。在虍部。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0780HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0596HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0523HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0886HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0783HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0548HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0553HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0623aHNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG012-0623bHNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0509HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0198HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1551aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1551bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0396HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0836HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0413HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0174HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0558HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1240HNG:開成石經論語
HNG019-1342HNG:開成石經周易
HNG025-0358HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0585HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0985HNG:通典卷一
HNG026-0866HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0419HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0797HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1366HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0450HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0233HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0507HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1185HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0413HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0474HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0402HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0281HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0370HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0560HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0542HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-1094aHNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG033-1094bHNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0910HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0901HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0840HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0332HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0418HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0396HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0835aHNG:守屋本藥師功徳經
HNG068-0835bHNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1000HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1195aHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG042-1195bHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG042-1195cHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1209aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1209bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1209cHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1209dHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0330HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0447HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0443HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0542HNG:初麗瑜5
HNG048-0471HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0236HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0592HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0629aHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG049-0629bHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0909aHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG072-0909bHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0709HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0712HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-49603汲古閣本説文解字
→formed : MJ058590
→denotational : GT-44206
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 處約 二處 處俊 處厚 處言 處直 生處 處分語 游處 天下觀軍容宣慰處置使 採訪處置使 處分 雑處 善處 要處 處士 處州 處決 他處 死處 此處 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend