u8272 →denotational


u8272

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>u5200⿴<<己/㔾>/<己/巳>/<己/已>/<巳/㔾>>丨
Ideographic Radical : 部 (R139)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : u5200
Sound@Fanqie : (反切)師力
Web-Yunzi (Guangyun) : /色/
Total Strokes : 6
= UCS : U+8272 (33394)
←denotational : u8272
←denotational@usage : DJT-09716
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_089_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
所力反。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a040b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)師力切。《書》云:施于五色。此謂采色也。《禮記》云:色容顚顚。色容厲肅。此謂人面顏色也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-153-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
所力反。入。 
HDIC-TSJ-775-0802HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(失色) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0759HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0577HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0514HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0868HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0452HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG008-0533HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0540HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0531HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0498HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0650HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0384HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0819HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0230aHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG070-0230bHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0547HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1218HNG:開成石經論語
HNG019-1307HNG:開成石經周易
HNG025-0352HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0573HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0841HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0403HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0774HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1341HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1013HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0438HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0221HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0494HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1164HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0457HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0103HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0801aHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG060-0801bHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0549HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0526HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0904HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0897aHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG034-0897bHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1116aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1116bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2161HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0922aHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG036-0922bHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0409HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0374HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0701HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0984HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0952HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0938HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0889HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0433HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0532HNG:初麗瑜5
HNG048-0453HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0228HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0738aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0738bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0510HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0736HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0693HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0695HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-30711汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→denotational : CDP-8CEA GT-39592
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 神色 令色 怨色 慍色 色囉蕃族 鬼色 容色 黄色 酒色 女色 聲色 雑色 音色 顔色 色喜 諸色 好色 喜色
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend