u81f3

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸><⿱・⿸>一厶<<士/𠀆>/<土/士>>
Ideographic Radical : 部 (R133)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : 𠫔A-IWDSU+571f
Sound@Fanqie : (反切)之異
Web-Yunzi (Guangyun) : /至/
Total Strokes : 6
= UCS : U+81F3 (33267)
←denotational@usage : DJT-09610
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_112_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
之異反。極也,善也,通達也。胵作。音質也,遂也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c050b071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)之異切。也、也、也、也、也、也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-687-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
志音。大也,善也,通也,逮也,到也,極也,達也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0754HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0573HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0510HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0862HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0449HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0765HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0530HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0536HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0525HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0497HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0647HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1290HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0381HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0814HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0402HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0170HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0545HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1207HNG:開成石經論語
HNG019-1291HNG:開成石經周易
HNG017-0441HNG:開成石經孝經
HNG025-0350HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0571HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0956HNG:通典卷一
HNG026-0838HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0399HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0767HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1335HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1005HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0435HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0217HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0490HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1160HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0404HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0455HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0389HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0677HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0357HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0544HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0523HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0898HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0888HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0885HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0825HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0913HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0406HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0371HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0699HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0977HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0946HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0933HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0881HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0430HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0428HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0530HNG:初麗瑜5
HNG048-0448HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0225HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0582HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0507HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0729HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0688HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0690HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-41105汲古閣本説文解字
→ancient : 𡉰
→compat :
→formed@component/connect-right : GT-K01623
→radical :
→denotational : GT-38993
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 至論 至大 大中至正 界至 至和 至道 至德 至靖 至誠 至明 夏至 冬至 至公 推至 至重 至愚 至寳
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend