aj1-02263

Ideographic Radical : 部 (R132)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)疾利
Total Strokes : 6
= UCS : U+81EA (33258)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2263
= JIS X0208 : 0x3C2B (15403) <28-11>
= GB2312 : 0x5754 (22356) <55-52>
= KS X1001 : 0x6D3B (27963) <77-27>
= CNS11643-1 : 0x485C (18524) <40-60>
= JIS X0213-1 : 0x3C2B (15403) <28-11>
= Big5 : 0xA6DB (42715)
= GT : 38936
= GT K : 1630
= GT PJ-1 : 0x3C2B (15403) <28-11>
= DAIKANWA : 30095
= DAIJITEN : 9602
= SHINJIGEN : 6598
←denotational@usage : DJT-09602
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_091_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
徐利反。由也。用也,率也,從也。𦣹,古自。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a041b061HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)疾利切。鼻也、象形。又由也、率也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-716-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
士至反。去:身也,用也,從也,由也。𦣼:上古文。〔其至反。去。曁,古文。〕 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0753HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0572HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0509HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0860HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0448HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0763HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0529HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0535HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0524HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0496HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0646HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1289HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0380HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0813HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0400HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0169HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0544HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1205HNG:開成石經論語
HNG019-1289HNG:開成石經周易
HNG017-0440HNG:開成石經孝經
HNG025-0349HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0570HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0955HNG:通典卷一
HNG026-0836HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0765HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1334HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1004HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0434HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0216HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0489HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1158HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0402HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0453HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0388HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0675HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0356HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0543HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0522HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0896HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0886HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0884HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0824HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0911HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0405HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0370HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0698HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0976HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0944HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0930HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0879HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0429HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0427HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0529HNG:初麗瑜5
HNG048-0447HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0224HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0580HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0506HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0728HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0687HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0689HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1179 ZOB-1196
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-11305汲古閣本説文解字
→ancient : 𥃭 𦣼 𦣹
→ancient@shuowen :
SW-JIGUGE5-11306汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→subsumptive : CNS1-485C
HNG011-0496HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG010-0535HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0753HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0572HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0509HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0860HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0448HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0763HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0529HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0524HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0646HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1289HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0380HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0813HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0400HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0169HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0544HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0224HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0580HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0506HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 自首 自得 自棄 自恣 自家 自後 自焚 自全 自治 自若 自餘 自經 自容 自剄 自殺 自負 自立 私自 自説 自强 自責 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend