u80fd

Ideographic Radical : 部 (R130)
Ideographic Strokes : 6
Ideographic Structure : A-IWDSU+8099𫧇
Sound@Fanqie : (反切)奴登
Sound@Ja/On/Go : "nou" "nai" "tai" "gu"
Sound@Ja/On/Kan : "dou" "dai" "tai" "kyu"
Total Strokes : 10
= UCS : U+80FD (33021)
←denotational@usage : DJT-09429
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_053_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
奴登反。任也,善也,如也,属也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c031b041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)奴登切。多技藝也、工也、善也。又奴臺切。三足鼈也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-731-0401HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(能能β⿰肯長) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0747HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0567HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0508aHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG001-0508bHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0854HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0441HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0759HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0525HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0534HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0521HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0493HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0642HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1285HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0378HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0807HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0657aHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG071-0657bHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1196HNG:開成石經論語
HNG019-1286HNG:開成石經周易
HNG017-0435HNG:開成石經孝經
HNG025-0339HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0568HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0951HNG:通典卷一
HNG026-0830HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0396HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0759HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1331HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1000HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0431HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0147HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1150HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0452HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0386HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0799aHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG060-0799bHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0355HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0540HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0519HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0889HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0878HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1110aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1110bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0817HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1094aHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG036-1094bHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0404HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0695HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0968HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0937HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0928HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0874HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0426HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0423HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0527HNG:初麗瑜5
HNG048-0444HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0221HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0572HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0503HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0725HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0685HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0687HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-34501汲古閣本説文解字
→formed :
HNG010-0534HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0493HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
→denotational : GT-38124
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 功能 不能 愛能 多能 才能
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend