A-IWDSU+8072 →denotational


u8072

Ideographic Radical : ⽿部 (R128)
Ideographic Strokes : 11
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)書盈
Total Strokes : 17
= UCS : U+8072 (32882)
←denotational : A-IWDSU+8072
←denotational@usage : DJT-09328
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_006_A52HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
舒盈反。鳴也,樂也,忘也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a047a051HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)書盈切。《說文》云:音也。《書》曰:聲依永律和聲。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-125-0304HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
舒盈反。鳴也,名也,樂也,忘也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0743HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0564HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0502HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0848HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0437aHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG006-0437bHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0758HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0522HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0531HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0520HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0490HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0637HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1541aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1541bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0376HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0977aHNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG016-0977bHNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0395HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0027HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0539HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1190HNG:開成石經論語
HNG019-1268HNG:開成石經周易
HNG029-0566HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0275HNG:通典卷一
HNG027-0393HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0956aHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG028-0956bHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1320HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0308HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0430HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0212HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0482aHNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG055-0482bHNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1147HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0395HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0449HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0672HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0112HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0664aHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG064-0664bHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0518HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0886HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0874HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0249HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0813HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0901HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0398aHNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG058-0398bHNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0452aHNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG062-0452bHNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0690HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0967HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1190aHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG042-1190bHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1178aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1178bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0871HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0425HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0422HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0626aHNG:初麗瑜5
HNG047-0626bHNG:初麗瑜5
HNG048-0443HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0074HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0569HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0497HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0903aHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG072-0903bHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0683HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0686HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-41619汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T2_006_A52Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→formed : MJ058370
HNG010-0531HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0490HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
→denotational : GT-37756
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 聲類 風聲 惡聲 聲言 聲望 大聲 希聲 歡聲 醜聲 音聲 無聲 愁聲 聲樂 聲色 平聲 入聲 上聲 聲勢 聲威 去聲 𩰚聲 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on ruimoku-backend