u8056

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸><⿰・⿺>耳A-IWDSU+53e3A-IWDSU+7389
Composition :
Ideographic Radical : ⽿部 (R128)
Ideographic Strokes : 7
Ideographic Structure : CDP-8D5C
Sound@Fanqie : (反切)舒政
Web-Yunzi (Guangyun) : /聖/
Total Strokes : 13
= UCS : U+8056 (32854)
= Big5 : 0xB874 (47220)
←denotational@usage : DJT-09308
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_006_A12HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
舒政反。通,聲也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a047a012HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)舒政切。《書》曰:睿作聖。《孔氏傳》云:於事無不通謂之聖。又《風俗通》云:聖者聲也、聞聲知情故曰聖也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-125-0204HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
舒政反。通也,聲也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0740HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0566HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0503HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0845HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0754HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0124HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0518HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0491HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0179HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1280HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0802HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0537HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1192HNG:開成石經論語
HNG019-1269HNG:開成石經周易
HNG017-0433HNG:開成石經孝經
HNG025-0337HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0945HNG:通典卷一
HNG027-0392HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0757HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1323HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0998HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG054-0214HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG056-1145HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0122HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0101HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0671HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0114HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0538HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0515HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0401HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0366HNG:大般若經卷八十(春日版)
→HNG@KR :
HNG047-0525HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG009-0220HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0567HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0501HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0719HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0680HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0684HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-41612汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T2_006_A12Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→denotational : GT-37654 GT-37655
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 忠聖 奉聖 口聖 聖門 聖道 亞聖 欽聖憲肅皇太后 紹聖 聖念 宣仁聖烈 慈聖光獻 聖躬 聖宗 天聖 元天大聖后 聖祖 聖祖殿 聖旨 奉聖州 聖暦 則天大聖皇帝 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend