aj1-02262

Abstract Glyph (IWDS-1) : <耳>
Ideographic Radical : ⽿部 (R128)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)如始
Web-Yunzi (Guangyun) : /耳/
Total Strokes : 6
= UCS : U+8033 (32819)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2262
= JIS X0208 : 0x3C2A (15402) <28-10>
= GB2312 : 0x367A (13946) <22-90>
= KS X1001 : 0x6C3C (27708) <76-28>
= CNS11643-1 : 0x4856 (18518) <40-54>
= JIS X0213-1 : 0x3C2A (15402) <28-10>
= Big5 : 0xA6D5 (42709)
= GT : 37565
= GT K : 1629
= GT PJ-1 : 0x3C2A (15402) <28-10>
= DAIKANWA : 28999
= DAIJITEN : 9290
= SHINJIGEN : 6374
←denotational@usage : DJT-09290
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_005_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
如始反。辞也,助也,聽心候也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a046b061HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)如始切。《說文》云:主聽也、象形。《易》曰:坎爲耳。《白虎通》曰:耳者腎之候也。《論語》云:汝得人焉耳乎。孔安國曰:耳辭也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-124-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
如始反。聞也。又坎為耳也。坎形似壹大者。受一石水器。美加。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0149HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0435HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0753HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG011-0489HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0178HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1278HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0231HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0061HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0164HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1191HNG:開成石經論語
HNG019-1274HNG:開成石經周易
HNG026-0276HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0146HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1324HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0306HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0428HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0213HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG056-1143HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0064HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG066-0514HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0878HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0811HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0365HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0688HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1193HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0934HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0921HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0134HNG:初麗瑜5
HNG048-0441HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0566HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG073-0679HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0185HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-41602汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T2_005_A31Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→compat : ⽿
→radical : ⽿
→subsumptive : dkw-28999 u8033-k u8033-k CNS1-4856
HNG002-0149HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0435HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0753HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG013-0178HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1278HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0231HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0061HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0164HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0566HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG073-0679HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1274HNG:開成石經周易
HNG026-0276HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0146HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1324HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0306HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0185HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG050-0428HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 大耳 重耳 儋耳 耳目
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend