u7f6e

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>⺲直
Ideographic Radical : 部 (R122)
Ideographic Strokes : 8
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)竹利
Web-Yunzi (Guangyun) : /置/
Total Strokes : 13
= UCS : U+7F6E (32622)
←denotational@usage : DJT-09128
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_013_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
微夹反。立也,設也,秀也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b048b083HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)竹利切。立也。又安置。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-687-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
陟史反。赦也,捨也,立也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0216HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG007-0184HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-0556HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0087HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0792HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0508aHNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG078-0508bHNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
→HNG@CN/printed :
HNG029-0555HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0929HNG:通典卷一
HNG026-0824aHNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG026-0824bHNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1304HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0985HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1137HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0379HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG060-0251HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0876HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0864HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0867HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2155HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0891HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0681HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0952HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0924HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0911HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0862HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0089HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0416HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
→HNG@MISC :
HNG022-0129HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0097HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG073-0177HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-25824汲古閣本説文解字
→ancient : 𦌤
→denotational : GT-36438 GT-36439 CNS1-6574
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 留置 大廢置 措置 制置三司條例司 建置 天下觀軍容宣慰處置使 採訪處置使 安置 刑置 倒置 置酒 署置 廢置 處置 舍置 放置
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend