u7b2c →denotational


aj1-02888

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>竹𢎨
Daijiten Pages : 1660
Ideographic Radical : 部 (R118)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure : 𢎨
Sound@Fanqie : (反切)徒計 (反切)大例
Web-Yunzi (Guangyun) : /第/
Total Strokes : 11
= UCS : U+7B2C (31532)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2888
= JIS X0208 : 0x4268 (17000) <34-72>
= GB2312 : 0x355A (13658) <21-58>
= KS X1001 : 0x702F (28719) <80-15>
= CNS11643-1 : 0x5C49 (23625) <60-41>
= JIS X0213-1 : 0x4268 (17000) <34-72>
= Big5 : 0xB2C4 (45764)
= GT : 33458
= GT PJ-1 : 0x4268 (17000) <34-72>
= DAIKANWA : 25943
= DAIJITEN : 8412
= SHINJIGEN : 5765
←denotational : u7b2c
←denotational@usage : DJT-08412
←formed : GT-12265
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-4_066_B62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
徒計反。吹也,次也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a032a071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)大例切。今爲第幾也。
HDIC-SYP-b037a012HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)徒計切。次第也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-477-0405HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
得計反。去:次也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0714HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0484HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0822HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0422HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0732HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0499HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0518HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0502HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0472HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0620HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0515HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0082HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0204HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0375HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0158HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0519HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG025-0318HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0154HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0912HNG:通典卷一
HNG026-0801HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0379HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0724HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1279HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0971HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG054-0203HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0468HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1103HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0371HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG079-0094HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0230HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0521HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0499HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-1088aHNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG033-1088bHNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG036-0878HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0381HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0354HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0672HNG:守屋本藥師功徳經
HNG037-0852HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0085HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0410HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0502HNG:初麗瑜5
HNG048-0429HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0545aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0545bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0623aHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG049-0623bHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0700HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0661HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0662HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→formed : 𮅏
HNG010-0518HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0472HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
→interchangeable : GT-12265
→simplified@JP/misc : GT-00311
→subsumptive : DJT-08412
HNG003-0714HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0484HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0822HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0422HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0732HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0499HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0502HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0620HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0515HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0082HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0204HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0375HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0158HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0519HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0545aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0545bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0623aHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG049-0623bHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0700HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0661HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 及第 第一閣 次第 上第 第宅 下第 私第 品第 高第
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend