aj1-03953

Ideographic Radical : 部 (R117)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)力急
Web-Yunzi (Guangyun) : /立/
Total Strokes : 5
= UCS : U+7ACB (31435)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3953
= JIS X0208 : 0x4E29 (20009) <46-09>
= GB2312 : 0x4122 (16674) <33-02>
= KS X1001 : 0x5821 (22561) <56-01>
= CNS11643-1 : 0x4721 (18209) <39-01>
= JIS X0213-1 : 0x4E29 (20009) <46-09>
= Big5 : 0xA5DF (42463)
= GT : 33181
= GT K : 1018
= GT PJ-1 : 0x4E29 (20009) <46-09>
= DAIKANWA : 25721
= DAIJITEN : 8354
= SHINJIGEN : 5729
←denotational@component : u7acb
←denotational@usage : DJT-08354
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_059_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
力急反。住也,成也,逗也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a100b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)力急切。《說文》曰:住也。《易》曰:立天之道曰隂與陽。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-652-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
里急反。位也,成也,猶造設之也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0142HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0815HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0729HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0497HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0515HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0134HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0618HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1252HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0081HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0778HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0516HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1141HNG:開成石經論語
HNG019-1204HNG:開成石經周易
HNG017-0426HNG:開成石經孝經
HNG029-0153HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0909HNG:通典卷一
HNG026-0797HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0721HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1268HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0964HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0411HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0466HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1094HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0435HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0368HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0654HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0103HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0519HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0496HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0859HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0847HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0847HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0778HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0875HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0378HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0070HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0669HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0927HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0902HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0889HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0849HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0084HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0409HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0500HNG:初麗瑜5
HNG048-0427HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0543HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0479HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0694HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0656HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0658HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2297 ZOB-2920
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-35911汲古閣本説文解字
→compat :
→formed@component/connect-right : GT-K01019
→radical :
→subsumptive : J97-4E29 GT-K01020
HNG002-0142HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0815HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0729HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0497HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0134HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0618HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1252HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0081HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0778HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0516HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0543HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0479HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0694HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0656HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1204HNG:開成石經周易
HNG017-0426HNG:開成石經孝經
HNG029-0153HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0909HNG:通典卷一
HNG026-0797HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
...
→denotational : GT-K01019
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 韋中立 立事篇 簒立 册立 輔立 策立 建立 廢立 立本 起立 迎立 立秋 自立 立語 立案 孤立 單立 創立 特立
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend