u7956

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>A-IWDSU+793au4e14
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R113)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure : A-IWDSU+793a
Sound@Fanqie : (反切)子古
Web-Yunzi (Guangyun) : /祖/
Total Strokes : 10
= UCS : U+7956 (31062)
←denotational@usage : DJT-08117
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_017_B11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
子魯反。始也,轉也,居也,上也,揺也,本也,解也,法也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a006b041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)子古切。父之父也、道祭也、始也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-90-0402HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(高祖) 
HDIC-TSJ-90-0404HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(曾祖) 
HDIC-TSJ-90-0408HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖父) 
HDIC-TSJ-90-0506HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖) 
HDIC-TSJ-91-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(二等者祖父母) 
HDIC-TSJ-92-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(四等者祖父祖母之父母従祖々(祖)父姑) 
HDIC-TSJ-92-0202HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(四等者祖父祖母之父母従祖々(祖)父姑) 
HDIC-TSJ-92-0206HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(従祖伯叔父) 
HDIC-TSJ-92-0306HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖父母) 
HDIC-TSJ-646-0802HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
子魯反。織也,轉也,成也,本也,遠也,始也,法也,先也,居也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG005-0237HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0419HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG011-0100HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG014-0490HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0195HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1189HNG:開成石經周易
HNG017-0418HNG:開成石經孝經
HNG024-1131aHNG:通典卷一
HNG024-1131bHNG:通典卷一
HNG030-1245HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0945HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1082HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0107HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0223HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0342HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0846HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0835HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0834HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0766HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0861HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0912HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0887HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0876HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0835HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→Oracle-Bones : ZOB-0074
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00332汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_017_B11Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→same@ucs : 祖
→denotational : GT-31578
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 祖先 從祖兄 太祖 高祖
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend