A-IWDSU+793a →denotational


aj1-02260

Abstract Glyph (IWDS-1) : <示/礻>
Composition :
Daijiten Pages : 1605
Ideographic Radical : 部 (R113)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)時至
Web-Yunzi (Guangyun) : /示/
Total Strokes : 5
= UCS : U+793A (31034)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2260
= JIS X0208 : 0x3C28 (15400) <28-08>
= GB2312 : 0x4A3E (19006) <42-30>
= KS X1001 : 0x6346 (25414) <67-38>
= CNS11643-1 : 0x467C (18044) <38-92>
= JIS X0213-1 : 0x3C28 (15400) <28-08>
= Big5 : 0xA5DC (42460)
= GT : 31489
= GT K : 0944
= GT PJ-1 : 0x3C28 (15400) <28-08>
= DAIKANWA : 24623
= DAIJITEN : 8097
= SHINJIGEN : 5504
←denotational : A-IWDSU+793a
←denotational@usage : DJT-08097
←formed :
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_017_A11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
時志反。語也,見也。〔𥘅:古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a006a071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)時至切。《說文》云:天垂象見吉凶所以示人也。《易》曰:夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣示者語也、以事告人曰示也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-643-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
自至反。去:見也,之也,語也。𧵋也。在目部。「又神祇之祇字」 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0702HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0540HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0123HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0804HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0717HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0487HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
u793a-k
HNG012-0493HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0464HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0612HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0078HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0766HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0153HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0263HNG:開成石經論語
HNG019-1185HNG:開成石經周易
HNG017-0419HNG:開成石經孝經
HNG025-0055HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0539HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG028-0705HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1246HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0405HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0136HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1083HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0430HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0092HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0644HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0511HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0488HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0843HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0832HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0858HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0370HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0069HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0659HNG:守屋本藥師功徳經
HNG037-0832HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0517HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0401HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0421HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG049-0468HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0682HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0647HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0646HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0054
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00215汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_017_A11Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
HDIC-KTBS-T1_017_A11_2Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→ancient : MJ034192 𥘅
→compat :
→formed : MJ034192
→formed@component/connect-right : CDP-88C7
→identical@component/connect-right : AJ1-19130
→interchangeable : DJT-02377
→radical :
→vulgar@component/connect-right :
→subsumptive : CNS1-467C u793a-k
HNG003-0702HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0540HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0123HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0804HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0717HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0487HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0493HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0612HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0078HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0766HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0153HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG049-0468HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0682HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0647HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1185HNG:開成石經周易
HNG017-0419HNG:開成石經孝經
HNG025-0055HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0539HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG028-0705HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
→denotational : 𱍐
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 誇示 示隆 頒示 夸示 訓示 指示
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend