u77e3 →denotational


aj1-05848

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>厶矢
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R111)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)諧几
Web-Yunzi (Guangyun) : /矣/
Total Strokes : 7
= UCS : U+77E3 (30691)
= ADOBE JAPAN1-0 : 5848
= JIS X0208 : 0x6263 (25187) <66-67>
= GB2312 : 0x5253 (21075) <50-51>
= KS X1001 : 0x6B78 (27512) <75-88>
= CNS11643-1 : 0x4B32 (19250) <43-18>
= JIS X0213-1 : 0x6263 (25187) <66-67>
= Big5 : 0xA86F (43119)
= GT : 30619
= GT K : 2722
= GT PJ-1 : 0x6263 (25187) <66-67>
= DAIKANWA : 23931
= DAIJITEN : 7938
= SHINJIGEN : 5390
←denotational : u77e3
←denotational@usage : DJT-07938
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_035_A52HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
於紀反。止也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b056a077HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)諧几切。已語辭也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-728-0302HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
爲紀反。辞也,語也,止也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG006-0099HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0167HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-0478HNG:漢書楊雄傳(上野本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1114HNG:開成石經論語
HNG019-1176HNG:開成石經周易
HNG017-0415HNG:開成石經孝經
HNG024-0882HNG:通典卷一
HNG026-0781HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1241HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0261HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1394HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0221HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0123HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0839HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0827HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1139aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1139bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1139cHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0755HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0853HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0900HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0873HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1168HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-1065aHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
HNG037-1065bHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG074-0158HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-17410汲古閣本説文解字
→ancient : MJ031653
→formed : MJ031653 u77e3-itaiji-002 u77e3-itaiji-001
→subsumptive : u77e3-k CNS1-4B32
HNG006-0099HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0167HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-0478HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG019-1176HNG:開成石經周易
HNG017-0415HNG:開成石經孝經
HNG024-0882HNG:通典卷一
HNG026-0781HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1241HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0261HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0158HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG056-1394HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0221HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0123HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0839HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0827HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1139aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1139bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1139cHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0755HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 止矣乎 已矣 而已矣 皇矣篇 皇矣
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend