aj1-03816

Daijiten Pages : 1560
Ideographic Radical : 部 (R109)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)莫六
Sound@Ja/On/Go : "moku"
Sound@Ja/On/Kan : "boku"
Web-Yunzi (Guangyun) : /目/
Total Strokes : 5
= UCS : U+76EE (30446)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3816
= JIS X0208 : 0x4C5C (19548) <44-60>
= GB2312 : 0x443F (17471) <36-31>
= KS X1001 : 0x594D (22861) <57-45>
= CNS11643-1 : 0x4678 (18040) <38-88>
= JIS X0213-1 : 0x4C5C (19548) <44-60>
= Big5 : 0xA5D8 (42456)
= GT : 29603
= GT K : 1011
= GT PJ-1 : 0x4C5C (19548) <44-60>
= DAIKANWA : 23105
= DAIJITEN : 7790
= SHINJIGEN : 5269
←denotational@usage : DJT-07790
←interchangeable : DJT-09780
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_092_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
莫鹿反。眼也,見也,視也。〔𡇡,古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a041b081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)莫六切。眼目也、目者氣之精明也。《説文》云:人眼、象形。重瞳子也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-100-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
莫鹿反。入:注也,弓也,視也,眼也,目者氣之清明也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0687HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0138HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0120HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0796HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0098HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0713HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0115HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0126HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG013-0595HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1229HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0753HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0146HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1105HNG:開成石經論語
HNG019-1166HNG:開成石經周易
HNG017-0162HNG:開成石經孝經
HNG029-0530HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0230HNG:通典卷一
HNG026-0229HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0096HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0691HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1235HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0453HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1073HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0217HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0122HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0835HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0824HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0815HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0750HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0848HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0190HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0895HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0868HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0859HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0825HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG072-0158HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0633HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0633HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1155
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-10803汲古閣本説文解字
→ancient : MJ032859 𥃦 𥆤 𡇡
→ancient$_1*sources : 說文解字 字彙 大漢和辞典
→ancient$_2*sources : 字彙 大漢和辞典
→ancient$_3*sources : 字彙補 大漢和辞典
→ancient*sources : 大漢和辞典
→compat :
→formed : MJ032859
→formed@component :
→formed@component/connect-below : u2eab-k
→formed@component/connect-left : u4e11-itaiji-001
→radical :
→subsumptive : CNS1-4678
HNG010-0126HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0687HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0138HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0120HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0796HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0098HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0713HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0115HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0595HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1229HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0753HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0146HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG072-0158HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0633HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1166HNG:開成石經周易
HNG017-0162HNG:開成石經孝經
HNG029-0530HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0230HNG:通典卷一
HNG026-0229HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0096HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 目指 目送 數目 孔目官 目昏 面目 目眥 耳目 頭目 側目 瞋目
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend