aj1-03368

Ideographic Radical : 部 (R106)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)歩陌
Web-Yunzi (Guangyun) : /白/
Total Strokes : 5
= UCS : U+767D (30333)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3368
= JIS X0208 : 0x4772 (18290) <39-82>
= GB2312 : 0x3057 (12375) <16-55>
= KS X1001 : 0x5B5C (23388) <59-60>
= CNS11643-1 : 0x4675 (18037) <38-85>
= JIS X0213-1 : 0x4772 (18290) <39-82>
= Big5 : 0xA5D5 (42453)
= GT : 29070
= GT K : 0985
= GT PJ-1 : 0x4772 (18290) <39-82>
= DAIKANWA : 22678
= DAIJITEN : 7709
= SHINJIGEN : 5196
←denotational@usage : DJT-07709
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_120_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
菩格反。明也,告也,土也,語也。〔𦣺:同上。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b085a041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)歩陌切。西方色也、也、告語也、白屋茅屋也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-23-0204HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白藏) 
HDIC-TSJ-417-0807HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又白榶) 
HDIC-TSJ-418-0107HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白樹) 
HDIC-TSJ-455-0404HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白朮) 
HDIC-TSJ-456-0803HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白英) 
HDIC-TSJ-458-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白芒) 
HDIC-TSJ-458-0105HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白薇) 
HDIC-TSJ-458-0203HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白合) 
HDIC-TSJ-459-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白𣫍) 
HDIC-TSJ-459-0203HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白頭公) 
HDIC-TSJ-459-0802HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白礬石) 
HDIC-TSJ-681-0501HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
并惡反。明也,告也,語也,謁復白也。 
HDIC-TSJ-774-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白舌) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0679HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0526HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0788HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0409HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0702HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0114HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0121HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0480HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0448HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0588HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1221HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0747HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0356HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0500HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1092HNG:開成石經論語
HNG019-1154HNG:開成石經周易
HNG029-0524HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0869HNG:通典卷一
HNG026-0771HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0364HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0686HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1227HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0925HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0392HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0448HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1061HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0354HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0416HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0634HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0334HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0830HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0819HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0809HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0739HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0843HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0059HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0647HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0884HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0860HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0849HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0821HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0391HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0088HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0522HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0662HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0626HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0629HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2258
→Oracle-Bones@zinbun : ZOB-2258
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-11308汲古閣本説文解字
SW-JIGUGE5-26301汲古閣本説文解字
→ancient : 𦣺
→compat :
→radical :
→subsumptive : CNS1-4675
HNG003-0679HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0526HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0788HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0409HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0702HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0114HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0480HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0588HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1221HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0747HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0356HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0500HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0522HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0662HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0626HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1154HNG:開成石經周易
HNG029-0524HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0869HNG:通典卷一
HNG026-0771HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0364HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 白龜 白圭 侯白 白蓮 知白 垂白 白羊 白骨 白駒 白刀 白紙 白麻 白州 白巌城 太白 建白 白決 白鱗 白麟 小白 白鹿 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend